PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A IV

Pm. 24

La Tine, ridic sufletul meu

La Tine, Doamne, ridic sufletul meu, la Tine, Doamne Dumnezeul meu!

Spre Tine eu nădăjduiesc, și știu că Tu cunoști inima mea. Nu mă lăsa în batjocura dușmanilor mei, că eu pe Tine Te caut și împlinirea Legii Tale o doresc. Căile Tale, Doamne arată-mi, şi în cuvintele Tale mă învaţă.

Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te caut și te aștept în fiecare zi a vieții mele. Adu-Ţi aminte de mine în bunătatea inimii Tale! Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. Că Tu ești bun şi drept și lege de îndreptare și de ajutor pui celor ce cad și celor ce greşesc în calea vieții lor. Cu bunătate îndreptează-mă pe căile Tale.

Acestea sunt bunătate şi adevăr. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, oricât de mult este. Lege de îndreptare și de ajutor pune-mi în calea mea și sufletul meu nu îl îndepărta de Tine. Că Tu ești întărirea mea și bucuria vieții mele. Ochii mei pururea spre Tine se înalță cu nădejde, că Tu ești Cel ce scoți din cursă picioarele mele.

Caută spre mine şi mă ajută, că părăsit şi sărac sunt eu fără de Tine. Necazurile inimii mele Tu fă să se oprească și din nevoile mele scoate-mă. Iartă-mi toate relele și datoriile greșelilor mele le șterge. Cercetează, Doamne, pe dușmanii mei, să nu mă stăpânească și nici să mă urască în răutatea lor.

Păzeşte sufletul meu! Cei fără răutate şi cei drepţi la inimă, păzește-i lângă mine, și fă să fie bucurie lipirea lor de viața mea. La Tine, Doamne, ridic sufletul meu, la Tine, Doamne Dumnezeul meu! Apără-mă Doamne, cu puterea Ta! Scoate viața mea din toate necazurile și fă să se risipească acum toată puterea lor. Amin. Amin. Amin.

Pm. 25

Întărește-mă întru dreptatea Ta

Doamne, Dumnezeul meu, auzi-mă și mă întărește întru dreptatea Ta. În bunătatea mea, păzește pasul meu și dă-mi tăria Ta să Te urmez mereu în toată viața mea.

Cercetează-mă, Doamne, şi pune-mă în lumina Ta! Prin focul curățirii când treci ființa mea, să nu mă mistui în necazul meu. Ajută-mă și fii cu mine să nu mă plec spre adunarea celor răi, şi partea mea să nu o pun cu ei spre osândire. De cei mișei, nedrepți și fără Dumnezeu, păzește-mi viața și inima mea. Cu cei vicleni nu mă lăsa să stau la sfat, că timp pierdut și irosit este șederea în fața lor. Spală, Doamne, întru cele nevinovate mâinile mele şi ajută-mă să înconjor altarul Tău cu bucurie vie și în curată rugăciune.

Doamne, fă să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Că eu după puterea mea iubesc bună-cuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale. Să nu mă lași să cad în nebunie, nici să mă pierd cu cei ce nu sunt de la Tine! Păzește Tu sufletul meu şi viața mea întru ne-răutate o întărește.

Izbăveşte-mă, Doamne, şi mă ajută. Inima mea să stea mereu întru dreptatea Ta. În cele ale Tale mă întărește, în pacea și în binecuvântarea Ta. Amin.

Pm. 26

Fii Tu lumina vieții mele

Fii Doamne lumina vieții mele şi mântuirea mea! Fii, Doamne, Cel ce spulberi temerile mele. Fii, Doamne, apărătorul vieţii mele! Fii, Doamne, Cel ce spulberi toate înfricoșările mele.

Când se apropie de mine cei ce caută să îmi facă rău, puterea lor Tu, Doamne, o oprește. Când vin spre mine cei ce vor să îmi ucidă trupul meu, în scutul Tău ei să găsească hotar de netrecut și în fața mea ca fumul să se risipească puterea răutății lor. Ca praful cel purtat de vânt, să fie cei vicleni ce îndrăznesc să facă un pas peste hotarul Tău. Slăbiți să cadă la pământ cei răi și toată răutatea lor, și fapta lor să fie pulbere în vânt.

Oștire de s-ar ridica împotriva mea, cu brațul Tău o risipește. Război de ar veni împotriva mea, cu a Ta putere mare îl oprește, să nu se clatine inima mea. În cortul Tău, Tu, Doamne, mă ascunde în ceasul greu când răul vrea să mă doboare. Acoperă-mă cu a Ta lumină păzitoare în locul cel ascuns al casei Tale, acolo apără-mă, Doamne.

Pe piatră înalţă-mă și mă întărește, și viața mea Tu o păzește de uneltirile ce vor să-mi facă rău. În casa Ta, eu pun cu bucurie tot gândul meu cel bun, cu darul inimii, în cânt de laudă și mulțumire. Auzi, Doamne, pururi glasul rugăciunii mele, fie-Ți milă de mine şi mă ascultă. Să nu întorci faţa Ta vreodată de la mine chiar dacă eu greșind Te-aș supăra. Să nu lași, Doamne, să cobor, cu inima-n singurătate și în amară părăsire.

Că Tu ești ajutorul meu. Nu Te îndepărta de mine din cauza îngustimii mele. Nu mă lăsa în vraja gândurilor care nu sunt de la Tine, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu şi mama mea dacă m-ar părăsi, eu știu că Tu, Părinte, m-ai lua în grija Ta. Lumină vie pune-mi, Doamne, în calea mea, şi mă îndreptează în a mea viață, păzit de toți vrăjmaşii mei.

Nu mă lăsa pe mine să cad în mâna celor ce mă necăjesc, și nici să se ridice împotriva mea vreun martor mincinos sau cel nedrept. Eu știu și cred, că Tu îmi dăruiești bunătăţile Tale și mă călăuzești mereu înspre pământul celor vii.

Pe Tine Te aștept, Doamne, Tu ești lumina vieții mele. Întru Tine mă îmbărbătez, şi în cuvântul Tău se întărește inima mea care Te aşteaptă. Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

Pm. 27

Să nu lași cu cei răi sufletul meu

Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în pulbere fără de urmă. Ascultă-mi glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locaşul Tău cel sfânt auzi-mă. Să nu lași cu cei răi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar în inimile lor au numai rele, să nu mă lași să fiu părtaș la gândul și la fapta lor.

Că după faptele lor şi după vicleşugul lor, ei iau răsplata. După lucrul mâinilor lor ei își adună lor osândă. Că n-au înţeles lucrurile Tale, Doamne, şi faptele mâinilor Tale nu le-au priceput, de aceea ei se dărâmă şi nu se zidesc și neamul lor în negură se stinge. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul meu, că ai auzit glasul rugăciunii mele. Tu ești ajutorul şi apărătorul meu, în Tine a nădăjduit inima mea şi Tu m-ai ajutat.

Şi a înflorit trupul meu și s-a întărit întru sănătate și în zile bune. În bucuria împlinirii vieții mele Te laud, Doamne, și știu că ești cu mine. Tu ești izvor de tărie pentru inima mea și pentru tot poporul Tău.

Scut și salvare ești pentru sufletul meu și pentru toți cei aleși și binecuvântați ai Tăi. Să nu lași cu cei răi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, că Tu ești Cel Binecuvântat din veac în veac. Amin.

 

Pm. 28

Glasul Domnului

Daţi Domnului mărire și cinste, fii ai lui Dumnezeu. Aduceţi Domnului cinstire și dar de mulțumire. Aduceţi Domnului mărirea cuvenită numelui Său. Închinaţi-vă Domnului în locul cel sfânt al Lui. Glasul Domnului peste ape stăpânește. Dumnezeul cel mare face tunetul să răsune.

Domnul este stăpân peste întinderea apelor și ele de glasul Lui ascultă.

Glasul Domnului este tărie. Glasul Lui este plin de măreție și mare cuviinţă.

Glasul Domnului este limpede și plin de adevăr. Glasul Domnului este viață.

Ajută-ne, Doamne, să fim în ascultarea lui. Glasul Domnului este foc curățitor în tărâmul morții. Glasul Domnului cercetează pustiul și toate ființele lui. Glasul Domnul poruncește adâncului și ființelor ce stau în el și toate sunt supuse Lui. Glasul Domnului este putere. Glasul Domnului este hotar de netrecut. Glasul Lui descoperă dumbrăvile odihnei şi locașurile binecuvântării Sale. În curțile Domnului toate cântă măreția Lui. Domnul este Stăpânul puterilor.

El este Stăpânul vieții și al morții. El este Stăpânul veșniciei. Domnul este bucuria sufletului meu. Domnul este puterea inimii mele. Domnul este binecuvântarea mea. El este pacea zilelor mele. El este Dumnezeul meu în veac. Amin.

 

Pm. 29

Ridică-mă din căderile mele

Te preamăresc, și Te iubesc Doamne, că m-ai ajutat și m-ai ridicat şi nu ai lăsat necazul meu să mă doboare și nici să se ridice cu putere împotriva mea. Doamne, strigat-am către Tine şi m-ai vindecat.

Doamne, Tu m-ai scos din cărările morții și din chinurile iadului m-ai ridicat, atunci când nu mai vedeam speranță și cale de scăpare. Tu m-ai adus din nou la viață, și cu mâna Ta cea tare, m-ai scos din mijlocul celor răniți, m-ai scos din rândurile celor ce se coboară în mormânt fără putere, răpuși de relele ce nu au leac, nici nume, nici cale de îndreptare. Lacrimile care sosesc seara, în taina somnului, ca un Părinte bun Te rog, le șterge, iar dimineața cu lumina Ta mă îmbracă iar în bucurie. Păzește mintea mea și gândul meu în lumina Înțelepciunii Tale!

Că eu din mâna Ta am primit toate cele bune ale mele. Tu ai dat putere frumuseţii și tinereții mele, dar, Doamne, dacă am căzut și amăgit m-am încrezut în cele trecătoare și am uitat de Tine, Te rog să-mi dai din nou iertare. Te rog să mă ridici cu mână tare dintru a mea cădere, din visul plăcerii și din dorința inimii mele.

Ridică-mă din tulburare! Auzi-mă, Doamne, și fii iarăși cu mine că fără Tine mă doboară până și umbra mea și gândul meu. Fie-Ți milă de a mea cădere, Stăpâne al veșniciei și Tată al vieții mele! Că Tu, de atâtea ori în viața mea, Tu ai schimbat plângerea mea în bucurie, și haina cea de jale Tu ai luat-o de pe mine și iar m-ai îmbrăcat cu haina veseliei. Ajută-mă! Ridică-mă din căderile mele! Fii Domnul meu, acum și în veșnicie. Inima mea pe Tine Te dorește, și fără Tine nu are viață, nici putere și în durere se sfârșește.

Ea îți grăiește Ție, Doamne, și niciodată nu va mai tăcea și nici nu se va îndepărta cu voia sa de Tine, nici va uita sau tăinui lucrarea Ta în mine. Doamne, Dumnezeul meu, fii Tu cu mine, ridică-mă din căderile mele că în veac eu Te voi asculta!

Mărire…

 

Pm. 30

Pentru înțelegere cu cei dragi

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit. În Tine îmi caut eu scăparea mea, Te rog ajută-mă și nu mă părăsi în veac.

Fie-Ți milă de mine şi mă scoate din necaz. Pleacă spre mine urechea Ta, și mă scoate din hăul neînțelegerilor. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare. Risipește toată vorba cea rea și mă întărește în casa mea, în neamul meu, în pace și înțelegere cu toți cei dragi și apropiați ai mei.

Că puterea mea şi ajutorul meu eşti Tu. Ia-mă, Doamne, de mână ca pe un prunc și mă călăuzește ca un Părinte iubitor cu sfatul Tău cel bun pe calea cea înțeleaptă a înțelegerii dintre noi. Pentru numele Tău întărește-mă în armonia și în buna înțelegere cu toți cei apropiați, oricare ar fi ei. Ferește-mă de vorba cea tulburătoare, și de cursa pe care cel rău mi-o ascunde mie. În mâinile Tale să fie sufletul meu și toată viața mea. Caută spre gândurile mele, apleacă-Te cu a Ta îngăduință spre zbuciumul sufletului meu și mă scoate din cele ce mă apasă, şi nu mă lăsa să cad în gândurile răutății. Revarsă a Ta pace în sufletul și în inima mea, și cu înțelepciune mă călăuzește.

Doamne, eu îți cer milă și ajutor în fiecare clipă. Ajută-mă să nu mai sufăr rănit de gândul și cuvântul cel tulburător. Ajută-mă să nu mai rătăcesc în neînțelegeri și în tulburare. Să nu slăbească în întristare și în lacrimi ochii mei, și sufletul și gândul meu să nu îl lași să cadă în neîmpăcare. Doamne, fii cu mine, că de multe ori s-a stins întru durere viaţa mea şi mulți din anii mei întru suspine au trecut.

De multa mea amărăciune, doar Tu și inima din mine au știut. Păzește-mă să nu ajung să cad în gura și în vorba celor răi. Ferește-mă de clătinarea de cap și de disprețul vecinilor mei. Cei ce mă văd să nu fugă de mine și omul bun să nu mă ocolească, pentru greșeala mea sau pentru al meu cuvânt ce l-am rostit greșit. Cei dragi ai mei să nu mă părăsească, chiar dacă poate eu aș merita, că n-am știut să-i prețuiesc la timpul potrivit. Ajută-mă să nu îi pierd, să nu mă uite ca pe un mort, nici să mă scoată din a lor viață, din al lor gând, din inimă și din a lor odor.

Păzește-mă să nu ajung ca vasul spart în fața lor, ca lucrul cel stricat, ca ciobul cel căzut ce trebuie să fie aruncat. Ajută-mă și dă-mi iertare pentru tot pasul meu greșit. În gândurile mele dă-mi iar înțelepciune să pot să îndrept acum, în a mea viață și în viața lor, tot ceea ce am greșit. Păzește-mă de răul vieții care se ascunde în neînțelegeri. Nu îl lăsa Părinte să mă atingă, nici să-mi ia sufletul din mine, nici să îmi tulbure viața, casa, familia și liniștea mea. Arată faţa Ta cea strălucitoare peste mine și mă întărește! În fața puterii Tale fă toată viclenia și toată răutatea să tacă și să amuțească. Cei ce grăiesc cuvânt de tulburare, fă, Doamne, să nu fie printre cei dragi și apropiați ai mei.

Fă-mi parte de mulţimea bunătăţii Tale. Ocrotește-mă împotriva vicleniei puternicilor zilei trecătoare. Ascunde-mă cu mâna Ta de limbile care grăiesc cu răutate și de cuvintele tulburătoare păzește-mi Tu inima mea. Binecuvântat ești Doamne! Ascultă glasul rugăciunii mele când strig spre Tine din adâncul tulburării și de sub povara durerii mele, și din tot necazul meu scoate-mă. Adu, Doamne, înțelegere, pace și armonie în viața mea și în viața celor dragi și apropiați ai mei și în toți cei care Te cheamă, Doamne. Îmbărbătează-mă şi mă întărește în pacea și în înțelepciunea Ta.

Păzește a mea viață și a mea cărare de orice rău și tulburare. Binecuvintează-mă Doamne, cu înțelegerea cea ziditoare! Binecuvintează, Doamne, pe toți cei dragi și apropiați ai mei, tot locul și tot timpul viețuirii mele și a lor, acum și în veci. Amin. Amin. Amin.

 

Pm. 31

Ridică-mi povara inimii mele

Fericit este omul căruia Domnul i-a ridicat povara inimii sale și i-a iertat fărădelegea și i-a șters păcatul său. Fericit este omul căruia Domnul i-a curățat sufletul său și i-a schimbat în bine cursul vieții sale. Ajută-mă, să gust și eu darul iertării și fericirea schimbării în bine a cursului vieții mele.

Ajută-mă să pun în fața Ta, prin omul binecuvântat al Tău, tot ce în inimă mă apasă, tot ce mă tulbură, tot răul meu, toată greșeala mea, cuvântul greu, și gândul cel care mă chinuie și este ascuns și greu de spus. Doamne, când am tăcut și am ținut ascunsă în mine povara sufletului meu, m-am mistuit și în suspin amar mi-am topit nopțile și ale mele zile. Că ziua şi noaptea cugetul meu mă apăsa cumplit, şi nu puteam grăi cu nimeni.

Un rău amar mă cuprindea și îmi mărea greșeala și mă acuza strivindu-mă, el mă îneca în a mea grea vinovăție și tot ce aveam în mine el secătuia ca arșița verii cea fără de oprire. Din tulburarea minții mele, eu am strigat spre Tine și m-am rugat să-mi văd greșeala și să mă ajuți să mă despart de ea. Am văzut răul săvârșit și am priceput cum tulbura puterea sufletului meu, ca spinul cel înfipt în carnea mea. Atunci eu Te-am chemat pe Tine, și în fața celui binecuvântat, eu Ți-am mărturisit cu toată a mea ființă tot ce aveam nespus și greu pe suflet, și toate cele dinlăuntrul meu după a mea putere le-am pus atunci cu grea trăire, în fața mea, în fața Ta și în fața celui uns al Tău.

Și Tu, ai auzit și ai primit a mea mărturisire și ai cercetat sinceritatea sufletului meu și ai atins ființa mea. Atunci eu am simțit a Ta putere și a Ta iertare am simțit cum a intrat în toată viața mea și a schimbat în bine toate cele rele, ce erau triste și strivite de vinovăție în casa sufletului meu. În Tine, Doamne, eu m-am regăsit, și am regăsit a mea îndreptare, pentru aceasta inima mea s-a întărit în Tine. Că ape multe, de ar fi trecut cu a lor putere peste mine, nu ar fi putut să spele sau să ducă a inimii mele povară în valurile și în spălarea lor.

Doar Tu Părinte, poți să iei și să ridici din om ce-i nevăzut și apăsător, de aceea eu acum Te rog pe Tine: Ridică-mi povara inimii mele, încununează-mă cu pace și înțelepciune și arată-mi calea vieții pe care trebuie să o urmez. Fii al meu sfetnic și nu mă lăsa să fiu ca un cal şi ca un catâr, la care nu este pricepere și nici înțelepciune, la care zăbala şi frâul durerii îi strâng fălcile căci altfel nu ascultă. Ferește-mă de necazurile celor ce tăinuiesc în inimă amarul și durerea lor și nu se apropie de Tine și de cuvintele înțelepciunii Tale. Eu, Doamne, în fața Ta, așez a inimii mele povară, așa cum este ea, ușoară sau mai grea, plăcută sau amară.

Ridică-mi povara inimii mele, încununează-mă cu pace și înțelepciune și arată-mi calea vieții pe care trebuie să o urmez. Te rog: Revarsă, Doamne, a Ta binecuvântare peste toate cele dinăuntru ale mele. Înconjoară-mă cu a Ta pace ziditoare și dă-mi prin a Ta tainică lucrare putere de viață și dar să mă pot purta mereu sănătos pe ale mele picioare. Îngeri trimite-mi în ajutor spre îndreptare și spre a inimii mele eliberare. Amin.

Mărire…