PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA X

C A T I S M A   X

Psm. 70 – bătrânețile

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu ai lăsat să fiu rușinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta m-ai ajutat. Scosu-m-ai cu bine din toate necazurile mele. Plecat-ai urechea Ta spre mine și m-ai mântuit. Fost-ai în inima mea Dumnezeu apărător. Loc întărit ai fost pentru mine. Hotar viu Te-ai făcut și m-ai apărat. Hotar de netrecut ai fost în jurul meu și omul rău în Tine s-a oprit și nu m-a biruit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat și ai luat puterea din mâna călcătorilor de lege şi nu i-ai lăsat să îmi facă nici o strâmbătate. Întăritu-mi-ai viața și ai fost scut de apărare pentru sănătatea mea. Doamne, Tu ești bucuria mea din tinereţile mele. În Tine m-am întărit din pântecele mamei mele. Tu eşti lumina inimii și Ziditorul sufletului meu. Întru Tine este bucuria și împlinirea mea. Tu ai fost mereu de-a dreapta mea și m-ai păzit să nu ajung să fiu ca o minune înaintea semenilor. Umplutu-mi-ai cu înțelepciune gura mea. Făcutu-m-ai să văd lumea prin prisma Ta. În pace m-ai zidit. În adevăr m-ai așezat. În mare cuviință m-ai îmbrăcat. Tu ești Domnul Dumnezeul împlinirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai întărit și nu m-ai uitat în vremea neputințelor. Bătrânețile numai Tu mi le poți păzi. Puterile doar Tu mi le poți întări. De patul neputinței doar Tu mă poți apăra. În mâna Ta este viața, sănătatea, tăria și soarta mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai întărit și m-ai păzit până acum. Pe cei ce voiau să amărască sufletul și cugetul meu, Tu i-ai risipit. De mine nu Te-ai depărtat. Cei ce defăimează și mă ocărăsc în neputințe s-au oprit. Sufletul meu în Tine s-a îmbrăcat, în Tine s-a luminat, în Tine s-a bucurat, în Tine s-a întărit, în Tine s-a veselit, și în Tine s-a mântuit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai înmulțit cele bune ale vieții mele și pe cele rele în pulbere le-ai risipit. Împodobitu-m-ai cu puterea Ta. Adusu-mi-ai pace în inima mea. Tu m-ai învățat cele bune din tinereţile mele şi m-ai păzit să pot vesti și azi minunile și faptele cele negrăite ale bunătății Tale. Până la adânci bătrâneți, Tu ești toiagul și siguranța pașilor mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ești Dumnezeul meu. Cinstesc dumnezeirea Ta și îți mulțumesc neîncetat pentru toate cele bune pe care Tu mi le-ai făcut mie și tuturor celor dragi și apropiați ai mei. Doamne, cine este asemenea Ţie pe acest pământ? Că multe necazuri şi rele au venit cu putere asupra mea, dar ajutându-mă m-ai scos din ele și mi-ai dat viaţă şi de multe ori m-ai scos din adâncurile pământului. Îți mulțumesc și Te cinstesc așa cum mă pricep. De multe ori ai înmulţit spre mine dragostea Ta şi cu iubire m-ai mângâiat și m-ai scos cu bine din adâncurile pământului. Doamne, îți mulțumesc că m-ai așezat în viață și în adevăr. Îți mulțumesc pentru că ai așezat cuvintele cele înțelepte pe buzele mele. Îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. Sufletul meu pe care l-ai mântuit s-a luminat. Limba mea toată ziua a vestit frumusețile zidirii Tale. Opritu-s-au în puterea Ta toate cele rele. Îți mulțumesc că ai fost cu mine și m-ai întărit. Amin.

Psm. 71 – cârmuitorul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai dat Înțelepciunea Ta celui rânduit să conducă poporul Tău. Cu bunătate l-ai făcut să judece pe tot omul ce Te chema în ajutor. Cu dreptate l-ai pus să îi ridice și să îi ajute pe toți cei necăjiți. Tu l-ai învățat cum să ajute pe fiii săracilor şi cum să smerească pe toți cei clevetitori. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai făcut să asculte cârmuitorii cei buni de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna. În zilele lor ai rânduit să înflorească dreptatea, iar mulţimea păcii ai făcut să curgă cu prisosință peste noi. Cel bun e dat de Tine să cârmuiască în pace sub ascultarea Ta. Cu înțelepciune el le așază pe toate în rânduiala lor cea bună. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai făcut să se plece înaintea celui bun toţi puternicii pământului. Toate neamurile le-ai pus să îl slujească și să fie în pace pe acest pământ. Că el scoate pe cel sărac din mâna celui puternic şi pe sărmanul care nu are ajutor îl ajută. Cel bun are milă de cel sărac şi de sărman, şi Tu prin El sufletele săracilor le mântuiești. De camătă şi de asuprire scapi sufletele supușilor săi şi scump faci numele lor înaintea lui. Îți mulțumesc că ai pus pe cel bun cârmuitor în zilele ce le avem aici pe acest pământ. Sub cârmuirea lui este belşug de pâine până în vârful munților. Toți pomii cei roditori se înălță precum cedrii Libanului şi înfloresc spre rodire ca iarba pământului. Numele celui bun și drept va dăinui pe vecie. Cât va fi soarele va fi pomenit numele cel bun al lui. Se binecuvintează în el toate semințiile pământului. Toți îl fericesc pe el. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul celor buni, Dumnezeul celor drepți. Tu făurești bunătatea și minuni mari faci. Binecuvântat este Numele Tău în veac şi în veacul veacului. Tot pământul este plin de bunătatea Ta. Îți mulțumesc. Amin.

Mărire…

Psm. 72 – amăgirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost și ai rămas mereu atât de bun cu mine și cu toți cei dragi și apropiați ai mei. Puţin îmi mai lipsea și mi se poticneau pașii mei. Dar Tu ai fost și ai rămas mereu cu mine. Tu mi-ai dat mereu putere și înțelepciune. Tu nu m-ai lăsat să pizmuiesc, nici pe cei fără de lege. Cuvântul păcii mi l-ai pus în gura mea. Tu mi-ai deschis ochii mei și m-ai ajutat să văd și să înțeleg ce înseamnă pacea inimii și ce înseamnă pacea celor răi. Crezut-am înainte că ei nu au necazuri până la moartea lor. Așa gândeam atunci, că ei sunt tari și că nu ar avea parte de osteneli omenești. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să văd și să pricep chinurile inimii și neîmpăcările vieții lor. Mândria şi răutatea sunt îmbrăcămintea durerii. Nedreptatea şi silnicia sunt cărările pieirii. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit de gândul şi de vorbele zămislite în vicleșug. Nedreptatea ai desprins-o de faptele mele. Până la cer mi-ai ridicat sufletul meu și ochii inimii mele au văzut pământul celor vii. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să mă iau după cei ce nu Te cunosc pe Tine. Lumină mi-ai dat și nu am luat de bune spusele lor. În Tine mi-am regăsit pacea inimii și sensul vieții mele pe acest pământ. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să înțeleg că a fi drept la inimă nu este un lucru în zadar. A-mi spăla întru cele nevinovate mâinile mele nu este lucru de prisos. În fața Ta stau toate scrise și toate se întorc cu binecuvântare peste soarta mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să încalc legământul fiilor Tăi. Greu mă frământam în mine să pot pricepe viața, dar anevoios lucru era pentru mintea mea. Dar am intrat în locul Tău cel sfânt şi atunci am înţeles sfârșitul celui rău și soarta lui pe acest pământ. Pe drumuri viclene merge și nu vede. Cade la fel cum s-a și înălțat. Iute se pustiește, se stinge și piere din cauza nelegiuirii sale. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, întors-ai întru mine mintea mea, iar chipul cel amăgitor s-a stins, și el nu a mai fost. Îți mulțumesc, Doamne, că ai bucurat inima mea şi rărunchii mei i-ai întărit. Făcutu-m-ai să pot pricepe clipele cele fără de minte. Luatu-m-ai ca un părinte de mâna mea cea dreaptă. Cu sfatul Tău m-ai povățuit şi în cinste m-ai păzit. Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Tu ești bucuria mea şi partea mea în veac. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeul inimii mele. În Tine este împlinirea mea. Amin.

Psm. 73 – protecție

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai părăsit chiar dacă eu de prea multe ori Te-am părăsit. Plecatu-Te-ai spre mine cel răscumpărat cu preț de sânge nevinovat. Plecatu-Te-ai spre mine chiar dacă nu am meritat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai răscumpărat prin moartea Fiului Tău și nu mi-ai cerut alt preț pentru viața mea. Izbăvitu-m-ai cu toiagul puterii Tale. Ridicat-ai mâinile Tale și ai oprit pe cei ce voiau să tulbure cele dinlăuntrul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să intre înlăuntrul sufletului meu. Că s-au fălit strigând în gura mare că m-au biruit, dar i-ai oprit și i-ai amuțit și în pulberea pământului cu toții s-au risipit. În focul orgoliilor lor s-au mistuit și au pierit fără de urmă. În inimile lor s-au amăgit că m-au pus la pământ, că m-au folosit, dar s-au stins și au pierit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să grăiască cu viclenie în Numele Tău. Opritu-i-ai și nu i-ai lăsat să pângărească și să folosească locașul Tău cel sfânt. Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu din veac în veac, și Tu faci mântuire în mijlocul pământului zidirii mele. Tu ai despărțit cu puterea Ta apele și ele Te-au ascultat și au păzit Cuvântul Tău. Tu stăpânești Puterile cele ce sunt în lumile ascunse minții noastre omenești. Tu dai izvoare ce au viață. A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai zidit lumina şi soarele. Tu ai făcut toate rânduielile pământului. Tu ai rânduit cursul anotimpurilor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai făcut totul spre împlinirea vieții pe acest pământ. Căutat-ai spre cei ce cred în legământul Tău. Făcut-ai să nu se umple ascunzișurile pământului de locuințele celor fărădelege. Pace ai rânduit să fie în toate cele bune ale firii. Îți mulțumesc Atotputernice. În calea vieții mele eu Te cinstesc și Te măresc neîncetat. Îți mulțumesc!

Mărire…

Psm. 74 – binefacere

Te laud, Doamne, Dumnezeul meu. Cinstesc Numele Tău și îți aduc din tot sufletul mulțumire și recunoștință. Toate minunile Tale le pomenesc și îți mulțumesc pentru ajutorul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate binefacerile Tale. Cu înțelepciune le-ai rânduit la vremea potrivită. Pus-ai în bună rânduială tot mersul lumii și toate legile pământului. Tu însuți ai poruncit locuitorilor pământului: Nu faceţi fărădelege și nu vă înălțați cu fală fruntea voastră. Să nu grăiți cu nedreptate împotriva adevărului. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei, nu vine ajutorul în clipa cea grea. Binecuvântarea e de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Ție, Doamne, îți mulțumesc. Tu pe cel mândru îl smerești şi pe cel curat cu inima îl înalți. Paharul mântuirii este în mâna Ta, Atotputernice. El e plin cu un vin curat bine mirositor. Tu îl treci cu bunăvoință de la unul la altul. Fericiți sunt toți făcătorii de pace. Ei vor gusta cu bucurie din vinul cel binecuvântat al fiilor Tăi. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai binecuvântat cu pace și cu bună înțelegere. Toate gândurile cele rele mi le-ai risipit şi spre lumina vieții ai înălțat mintea mea. În bucurie ai pus inima mea. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 75 – darul inimii

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai făcut cunoscut inimii mele. Mare este Numele Tău și binecuvântat și preacinstit este El din veac în veac. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Ți-ai făcut în inima mea locaș sfânt de sălășluire, locașul Tău întru cele vii din lăuntrul meu. În inima mea ai pus pace. Pace și binecuvântare ai pus în lumina ochilor mei. Lumina vieții mele ești Tu. Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuți la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit inimile lor. Între cei vii m-ai așezat. Certarea Ta, i-a risipit pe cei vicleni. Înfricoșător eşti pentru ei şi cine va sta împotriva Ta? Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai făcut să se audă glas din cer și tot pământul s-a plecat înaintea puterii Tale. Ridicatu-Te-ai la judecată ca să mântuiești pe cei blânzi și drepți ai pământului. Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui. Făcut-am făgăduințe bune înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să le împlinesc. Adus-am darul inimii mele înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că l-ai primit și m-ai binecuvântat. Tu ești Cel ce iei duhurile căpeteniilor și așezi în țărână pe toți puternicii pământului. Îți mulțumesc, că m-ai păzit. Amin.

Psm. 76 – cugetul inimii

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai căutat spre mine. În ziua necazului m-ai cercetat și m-ai ajutat. Inimii mele Te-ai descoperit și m-ai întărit. Noaptea mâinile le-am ridicat spre Tine și Te-am chemat, și Tu ai venit și ai fost cu mine. Păzitu-m-ai și nu am slăbit. Păzitu-m-ai și nu m-am risipit. Îți mulțumesc, că mi-ai adus aminte de toate cele bune ale vieții pe acest pământ. Cugetând la Tine s-a întărit sufletul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji. Tulburarea minții mele s-a risipit. Cugetat-am la zilele cele de demult şi de anii cei veșnici mi-am adus aminte. Noaptea visam în inima mea şi se frământa duhul meu zicând: Doamne, oare, în veci voi sta departe de Izvorul vieții şi nu îl voi găsi? Oare, voi privi spre Tine și voi găsi calea mea cea bună pe acest pământ? Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să mă afund în fricile gândurilor și în valul îndoielilor. Adusu-mi-ai aminte de cuvintele gurii Tale şi de minunile cele dintru început. Am cugetat la toate lucrurile Tale şi la faptele Tale m-am gândit. Doamne, Dumnezeul meu, în pacea firii este calea vieții și lucrarea Ta. Tu faci minuni mari. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să fie cunoscută între popoare puterea Ta. Izbăvit-ai cu braț tare pe poporul Tău. Văzutu-Te-au apele și Te-au ascultat. Văzutu-Te-au apele şi s-au liniștit adâncurile. Glas au dat norii, glasul tunetului în vârtej a închis tot ce era tulburător. Luminat-ai lumea, clătinat-ai şi ai cutremurat pământul. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale cine le poate cunoaşte? Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai povățuit cu pace și cu Înțelepciune. Întărit-ai gândul cel bun al cugetului meu, ca să Te pot afla. Domnul meu și Dumnezeul meu! Îți mulțumesc neîncetat.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…