RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma VI – XV

Rps. 43 – 108

Izbăvește-mi, Doamne, viața mea și soarta mea o scoate de sub puterea blestemului celui greu. Ridică-mi iar sufletul meu și dă-i putere ca să iasă din orice necaz. Fii, Tu Doamne, de-a dreapta mea în ziua cea grea și nu mă părăsi pentru multele căderi ale inimii mele. Lauda Ta să fie mereu în gura mea, şi cuvântul Tău cel bun să fie grăit de mine în toate întâlnirile mele. Te rog, Doamne, să nu lași să mă îmbrace cumva rușinea, nici să o lași să înroșească fața mea. Nu lăsa să mă îmbrace cineva în clevetire și în ocară. Păzește-mă cu dreapta Ta, iar cei care se ridică împotriva mea să fie de Tine, Doamne, risipiți. Când ei mă vor blestema, Te rog, îmbracă-mă Tu în binecuvântarea Ta și atunci binecuvântată va fi toată viața mea. Mântuieşte-mă, după mare mila Ta şi mâna Ta să fie neîncetat apărarea mea. Ajută-mă Doamne, Dumnezeul meu, nu mă lăsa în mâna celor răi. Că m-au văzut şi au clătinat cu capetele lor. Doamne, nu mă lăsa să fiu de ocară pentru dușmanii mei. Nu lăsa să îmi slăbească genunchii mei în post fără răspuns, nici trupul meu să fie istovit de rugăciune. Ca bătaia de aripi a lăcustelor eu tremur fără de ajutorul Tău, ca umbra ce se înclină trece viața mea fără lumina Ta. În mine tulburată stă inima mea fără de ajutorul Tău. Izbăveşte-mă, că sărac şi sărman aș fi fără de Tine. Fie-Ți milă de mine, Doamne, și îmi iartă păcatul meu oricât ar fi el de greu. Înțelepțește-mă să nu mai clevetesc pe nimeni înaintea Ta. Ajută-mă să nu grăiesc rele împotriva sufletului semenului meu. Îndreaptă-mă, să nu fiu răsplătit după greșeala mea ci după darul iertării și după bunătatea inimii Tale. Iar dacă m-am îmbrăcat cumva cu blestemul ca şi cu o haină, şi el a intrat ca apa înlăuntrul meu şi ca untdelemnul în oasele mele și el a ajuns să-mi fie ca o haină cu care să mă îmbrac şi ca un brâu cu care să mă încing, Te rog, Atotputernice, dezbracă-mă acum de toată puterea și de toată lucrarea sa. Iar dacă am căzut cumva și nu am voit să am binecuvântarea Ta şi ea s-a ridicat de la mine, Te rog să mă ierți și să mă binecuvintezi iar, precum ai făcut cu fiul cel risipitor. Iar dacă eu am iubit blestemul şi el a venit asupra mea, Te rog, ridică-l, acum, îndepărtează-l, dezleagă-l de mine și de viața mea și îl risipește și vindecă-mi rănirea pe care a lăsat-o în urma sa. Te rog iartă-mă dacă am avut vreodată un gând rău de ură și de moarte asupra mea sau asupra semenilor mei. Iartă-mă Doamne, dacă am prigonit pe cel sărman, sau pe cel sărac şi smerit cu inima. Chiar dacă eu am greșit şi nu mi-am adus aminte să fac binele, Te rog viața mea lasă-o să fie înaintea Ta, Doamne, pururea, ca să nu piară de pe pământ pomenirea mea. Te rog Doamne, să ștergi cu puterea iertării și a dragostei inimii Tale tot păcatul mamei mele, și toată fărădelegea cea făcută de părinții mei să nu o lași să se pomenească înaintea Ta vreodată. Păzește-i pe cei dragi ai mei. Păzește toată viața mea și a lor, păzește-ne tot viitorul, ca nu cumva vreun rău să vină peste noi sau să stingă numele și neamul meu. Trimite-mi, Doamne, în calea mea pe cei cinstiți și buni ai Tăi, iar pentru toți cei dragi ai mei, Te rog trimite-mi pe ai Tăi oameni binefăcători. Doamne, ajută-mă să nu ajung să îmi smulgă cămătarul averea mea, nici să răpească străinii ostenelile mele, după urările și relele doriri ale semenilor mei. Păzește-i pe cei dragi ai mei și pe copiii și pe cei care mă vor moșteni, să nu fie strămutați din cele bune ale lor, nici să ajungă să cerșească, nici să fie scoși vreodată din curțile caselor lor, pentru blesteme grele moștenite prin mine sau prin neamul meu. Te rog să mă ajuți, și tot blestemul greu să-l risipești, să nu rămână viu în niciun chip. Copii orfani să nu rămână după mine și nici femeie văduvă să nu las cu amar în urma mea. Zilele mele să nu le împuținezi pe acest pământ, iar munca și cinstea mea, Te rog, să nu lași ca altul să mi le ia. Când mă voi judeca, Te rog, să nu ies niciodată osândit, și rugăciunea mea să nu o lași să se prefacă în păcat. Te rog, să rânduiești ca tot blestemul greu să piară și să se risipească, din mine și din casa mea. Puteri cerești trimite-mi, Doamne, să fie bine lucrătoare în toate cele ale mele, ca diavolul să nu stea lângă mine sau de-a dreapta mea în nici un chip, chiar dacă ar fi trimis, plătit, legat sau obligat să vină prin blestem și fapt făcut de semeni răi sau de puteri necunoscute mie. Te rog să nu pui peste mine pe cel păcătos, nici pe cei care au pus ura lor în locul iubirii mele. Toți cei care împotriva mea pun relele în loc de cele bune, îndepărtează-i, Doamne, de cărarea mea. Păzește-mă, Tu, de cei care mă clevetesc și de cei care îmi arată iubire dar în ipocrizie îmi ascund ura și răutatea lor. Vorbele lor să piară ca fumul dus de vânt și lupta lor cu mine să le fie în zadar. Oprește-i cu puterea Ta, pe toți cei care au grăit și mai grăiesc și acuma împotriva mea cu limba lor vicleană. Îndepărtează-i de la mine pe cei care cu cuvinte de ură s-au apropiat sau vor să se apropie în vreun chip de mine. Gura celui rău şi viclean să nu o lași, Doamne, să se mai deschidă în vreun chip asupra mea. Doamne, Dumnezeul meu, viața mea nu o ţine în durere și soarta mea nu o lăsa în puterea blestemului cel greu. Fii cu mine și mă binecuvintează, și viu și binecuvântat voi fi acum și pentru totdeauna. Amin. Amin. Amin.

 

Rps. 44 – 107

  Cu Tine Dumnezeul meu voi birui, că Tu îi poți risipi pe toți dușmanii mei. Deșartă este așteptarea pusă în orice om zidit din lut. Te rog, dă-mi ajutorul Tău, să ies cu bine din al meu necaz. Doamne, cine mă va duce în locul cel bine apărat, și cine mă va povățui spre cărarea cea bună? Oare, nu Tu, Doamne, Cel ce m-ai zidit? Înalță-Te, Doamne, şi împarte iar al Tău har peste cei aleși ai Tăi. Al Tău este tot omul cel bun, și inima celui blând și milostiv este odihnă pentru chipul Tău. Cel drept este legiuitorul binecuvântat al bunătății Tale și vas e al spălării și al îndreptării căderilor noastre. Auzi-mă, Doamne! Ridică-mă din necazuri și mă mântuieşte cu dreapta Ta. Între semenii mei Te voi lăuda și îți voi cânta Ţie înaintea lor, că mai mare decât cerurile este mila Ta şi până la nori este adevărul Tău. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta. Gura mea să se umple de lauda Ta. Trezi-mă-voi eu dimineața cu bucurie și Te voi lăuda. Deșteaptă-mi inima mea! Deșteaptă-mi sufletul și mintea mea! Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să pot cinsti și eu mereu Numele Tău. Păzește-mi viața mea de tot ce poate fi tulburător și rău. Păzește al meu suflet de tot dușmanul cel viclean al său. Păzește-mi, Doamne, sănătatea mea și toate cele dinlăuntrul meu, să laude Numele Tău. Amin.

Mărire…

Rps. 45 – 106

 Deschide-mi, Doamne, mintea mea și dă-mi înțelepciune, să pot pricepe lucrarea bunătății Tale în mine și în toți semenii săi. Că toată fărădelegea își astupă gura ei în fața Domnului Dumnezeului celui viu. Izbăvește-l, Doamne pe sărac de sărăcia lui, iar celui drept dă-i din belșug bucurie și veselie în inima sa. Că Tu, pe cei din vechime i-ai binecuvântat, şi ei s-au înmulţit foarte şi toate ale lor au sporit. Şi au semănat ei țarini şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade. Și Tu ai prefăcut pentru ei pustiul cel uscat și pământul cel fără de apă în grădini roditoare, şi ai aşezat acolo pe cei flămânzi şi însetați și ai zidit acolo cetate de locuit pentru ei. Iar din pricina celor răi, râurile se prefac în pământ pustiu, și toate izvoarele de apă în pământ însetat şi pământul cel roditor în pământ sărat. Ajută-mă să nu mă număr printre ei. Mărit să fii, Doamne, în fața poporului şi în scaunul bătrânilor. Cinstit să fii în mijlocul poporului meu. Lăudat să fii pentru bunătatea Ta, pentru toate faptele Tale, pe care le-ai făcut spre binele oamenilor. Povățuiește-mă și pe mine la limanul cel dorit. Liniște adu, Doamne, în sufletul meu și din mâhnire mă ridică. Poruncește acum furtunii care se ridică împrejurul meu și nu o lăsa să-mi tulbure viața, nici să mă cuprindă în valurile ei. Ridică-mă, Doamne, peste umbrele fricilor ce vor să mă cuprindă și întărește-mi inima, că ai liniştit toate valurile lor.

Că eu spre Tine strig, Doamne, vino în ajutorul meu, apleacă-Te spre mine și din necazurile mele şi din nevoile mele izbăvește-mă. Nu mă părăsi, că fără Tine se topește toată priceperea mea în fața mea. Tulburat Te chem, că mă clatin ca un om beat. Sufletul meu încremenit e în fața primejdiilor și ochii lui văd vântul furtunos cum se pornește. Valurile necazurilor el le vede cum se urcă înspre ceruri şi cum se pogoară până în adâncuri, voind să îi înghită puterea și lumina lui. Doamne, Dumnezeul izbăvirii mele, ajută-mă să nu mă plec spre umbra recelui mormânt. În laudă și în cânt de mulțumire, ajută-mă să Te cinstesc. Ajută-mă să înțeleg că am primit acum cerescul ajutor și fii cu mine când eu vestesc lucrurile Tale cele mari și dumnezeiești. Lăudat să fii Tu, Doamne, pentru bunătatea Ta, pentru toate faptele Tale, pe care le-ai făcut pentru binele oamenilor și pentru tot binele meu. Trimite-mi iar cuvântul Tău şi mă vindecă acum, şi mă scoate cu bine din toate relele mele. Apleacă-Te spre mine și din necazurile mele şi din nevoile mele mă scoate acum cu bine, fără de greu tribut. Că eu spre Tine strig când văd cât de apăsat este sufletul meu, când simt că nu mai am puteri și văd că nu am ajutor: Nu mă lăsa, Doamne! Oprește-mi a mea cădere, nu mă lăsa să mă apropii de porțile morții și de tărâmurile pustiitoare ale durerilor. Pentru fărădelegile mele nu mă lăsa să fiu umilit și pus în obezi. Ajută-mă să ies cu bine din legăturile care mă împresoară și din calea fărădelegilor mele scoate-mă prin îndreptare. Te rog, deschide porţile ce înaintea mea se închid şi frânge zăvoarele care mă leagă. Lăudat să fii, Doamne, pentru bunătatea Ta, pentru faptele pe care le-ai făcut pentru binele oamenilor și pentru tot binele meu. Scoate-mă, Doamne, din întuneric şi din umbra morţii şi rupe-mi toate legăturile care mă strâng. Apleacă-Te și acum spre mine și din necazurile şi din nevoile mele scoate-mă, că în osteneli grele se zbate inima mea. Slăbit fiind și fără de ajutor, spre Tine, Doamne, strig și Te invoc: Iartă-mă că eu am părăsit sfatul cuvintelor Tale şi am uitat Legea Ta, și am ajuns să șed în întuneric şi în umbra morţii, și am ajuns să fiu înconjurat de sărăcie şi de pustiire, închis fiind în temnița cea fără de gratii și fără uși de ieșire a durerilor inimii mele și a sufletului meu. Dă-i, Doamne, sufletului meu cel însetat din apa cea vie. Umple de bunătăți sufletul meu cel flămând și greu apăsat. Lăudat să fii, Doamne, pentru bunătatea Ta, pentru faptele mari pe care le-ai făcut pentru binele oamenilor și pentru tot binele meu. Către Tine strig, Doamne, să nu lași să ajung să fiu flămând şi însetat nici să se sfârșească sufletul meu în mine. Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Dumnezeul celor vii, din necazurile mele şi din nevoile mele izbăvește-mă! Povățuiește-mă și pe mine acum pe calea cea bună. Ajută-mă să ajung cu bine în pământul cel bun și acolo să-mi găsesc odihna mea. Nu mă lăsa să rătăcesc prin pustiul singurătății mele, ajută-mă să găsesc izvorul cel cu apă vie și arată-mi calea mântuirii mele. Păzește-mă de cei străini și de rătăcirea mea printre ei apără-mă cu Înțelepciunea Ta. Scoate-mă acuma din mâinile celor răi și nu îi lăsa să se întărească ei peste soarta mea. Fii cu mine și mă apără de tot necazul meu. Lăudat să fii Tu, Doamne, că bun ai fost și ești, Dumnezeul meu, și în veac este mila Ta. Aliluia.

Mărire…

 

Rps. 46 – 105

Binecuvântat ești Doamne, din veac şi până în veac, Tu ești Dumnezeul nostru. Tot cel ce poartă chipul Tău să zică: Amin. Amin. Amin. Iartă-ne, Doamne, şi ne ajută, Dumnezeul nostru, ca să lăudăm Numele Tău şi să cinstim cu bucurie bunătatea Ta. Cercetează-mă cu mulţimea milei Tale, şi mă scoate acum cu bine din legăturile care m-au robit în orice chip. Privește, Doamne, înspre mine și vezi când mă necăjesc eu, auzi-mi rugăciunea mea, şi adu-Ți aminte de legământul Tău făcut cu noi prin Fiul Tău. Umilit am fost pentru greșelile mele. Te-am amărât cu sfaturile cele deșarte ale dorințelor mele. De multe ori m-ai izbăvit pe mine, Doamne, şi nu am priceput. Vrăjmaşii mei m-au asuprit şi am fost nefericit în mâinile lor. Dat am fost în mâinile oamenilor şi m-au stăpânit cei care mă urau, și tot nu am priceput. M-am pângărit şi m-am desfrânat cu faptele lor. Am jertfit în gând și în faptă pe fiii mei şi pe fetele mele idolilor, și am vărsat sânge nevinovat, sângele pruncilor nevinovați, pe care i-am jertfit fără să cuget idolilor născuți din confortul cel trecător al meu, şi pământul s-a pătat cu sânge, și din pământ glasul sângelui a strigat către Tine Doamne, și a cerut viața mea. Relele de care mi-ai zis să mă feresc eu nu le-am părăsit ci le-am săvârșit pe ele. Și am amărât duhul celui drept şi am grăit rele împotriva sa, atunci când el se ruga și stătea înaintea Ta pentru a-mi îndrepta soarta mea. Umblând în nepriceperea mea, Te-am supărat de multe ori, dar s-au rugat cei dragi ai mei pentru binele meu și Tu ai luat seamă și ai ascultat rugăciunea lor și nu ai închis calea vieții înaintea mea după faptele mele. Iar când ai ridicat mâna Ta care era deasupra mea, și m-ai lăsat să mă cobor în pustiul cel amar al singurătății și al nepriceperii mele, am simțit cum se stinge atunci în mine viața mea și cum se risipesc în neant toate cele bune ale mele. Că am disprețuit pământul cel dorit şi nu am crezut în cuvântul Tău, ci eu am cârtit în cortul pământesc al pribegiei mele şi nu am ascultat de glasul Tău. Atunci ai voit să mă părăsești și să mă lași în lumea cea pustie a minții mele, şi m-ai fi fost părăsit dacă cei aleși ai Tăi nu ar fi stat înaintea feţei Tale ca să se roage pentru mine și să întoarcă gândul Tău, să nu mă lași în pribegia inimii și întru pieirea ei. Te rog să mă ierți pentru că Te-am uitat pe Tine, Doamne, Cel ce m-ai zidit în sânul mamei mele și m-ai chemat cu al meu nume înainte ca eu să fiu. Te rog să mă ierți că Te-am nesocotit pe Tine Cel Care m-ai scos din mari necazuri și mi-ai dăruit puterea de a trece peste valurile cele potrivnice ale acestei lumi. Te rog să mă ierți că Te-am părăsit pe Tine, Doamne, Cel ce ai fost și ai rămas mereu cu mine și ai făcut lucruri mari cu inima mea, lucruri minunate în pământul cel zidit în trupul meu, în sănătatea mea şi în pustiul durerilor care voiau să mă ducă în umbra și în stăpânirea morții celei mari. Te rog să mă ierți, că am schimbat slava Ta cu slava cea trecătoare a pământului. Şi cu focul m-am jucat și am crezut că nu o să mă ard. Dar s-a deschis pământul şi a înghițit cele ale lui și au rămas doar cele care pot rămâne în fața morții și a puterilor slujitoare ei. Şi Tu mi-ai împlinit cererea mea şi m-ai săturat pe mine și sufletul meu de bunătățile cele care nu cunosc stricăciune sau pieire și tot nu am priceput. Și Te-am ispitit iar pe Tine, Doamne, în locul cel pustiu al dorințelor mele și am uitat lucrurile Tale şi nu am suferit sfatul Tău, ci m-am lăsat prins de mare poftă și am căzut în robia cea nemiloasă a patimilor mele. Iartă-mă și mă ajută să cred și să ascult toate cuvintele Tale. Ajută-mă să-Ți aduc laudă și cinste Ție, Doamne. Scoate-mă acum din mâna celor ce mă urăsc şi mă scapă de dușmanii mei. Fii cu mine și mă mântuiește pentru sfânt Numele Tău, și fă-mi cunoscută mie puterea și bunătatea Ta. Iartă-mă și nu mă judeca atunci când sunt robit și apăsat și încercat. Iartă-mă dacă eu uit de Tine. Că și eu sunt om greșitor precum părinții și tot neamul meu, și eu, ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. Dar Te rog acum să îmi dai iertare mie și la neamul meu. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, în bunăvoința Ta. Cercetează-ne pe noi cu dragostea inimii Tale și ne scoate cu bine din toate nevoile noastre. Că fericiți sunt cei ce păzesc judecata şi fac dreptate, în toată vremea. Lauda Ta să fie pururi în gura mea. Lăudat să fii Tu, Doamne, Dumnezeul vieții și al mântuirii mele. Aliluia.