PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA II

C A T I S M A   II

Psm. 9 – protecție

Ție, Doamne, îți mulțumesc din toată inima mea, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este binecuvântarea şi bucuria inimii mele. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc, că ai făcut lumină în judecata mea şi în dreptate m-ai păzit neîncetat. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, judeci cu dreptate. Cercetat-ai inimile şi au pierit nelegiuiții. Vrăjmașului i-ai luat armele şi toate uneltirile lui s-au ruinat. Pomenirea sa a pierit, iar Tu, Doamne, rămâi în veac. În Tine nădăjduiesc cei ce cunosc Numele Tău, și Tu nu ai părăsit în veac pe cei care Te caută pe Tine. Cântare de mulțumire îți aduc Ție, Doamne, și în glas de binecuvântare Te cinstesc și Te preamăresc. Înălțatu-m-ai din porţile morţii, ca să pot trăi în pace pe acest pământ. Veselitu-m-ai întru mântuirea Ta! Căzut-au cei vicleni în groapa pe care au făcut-o ei și în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Cel mincinos s-a prins în cuvintele și în faptele sale. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai părăsit în fața celui mincinos. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai scos viața și soarta mea din lumea și din soarta celor năpăstuiți. Ridicatu-Te-ai cu putere. Opritu-l-ai pe omul cel zidit din lut și nu l-ai lăsat să se întărească întru ale sale fărădelegi. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru judecata Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că nu m-ai trecut cu vederea la vreme de necaz. Că iată cel mincinos a amuțit, iar cel care a vrut să-mi facă strâmbătate, pe sine s-a osândit. Risipit-ai toată răutatea lor. Păzit-ai viața mea în Tine, ca și Domn și Dumnezeu adevărat al meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că nu m-ai lăsat să mă clatin în fața mincinoaselor judecăți în care au vrut să mă târască. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai păzit de gura cea plină de amărăciune şi de blestem. Mulțumescu-Ți Ție, că m-ai apărat de limba cea plină de otravă și de vicleșug. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai scos cu bine din osteneală, din durere și din necaz. Înălțat-ai mâna Ta, oprit-ai cu putere pe cel mincinos. Privit-ai spre mine și m-ai scos cu bine din tot necazul meu. Îți mulțumesc și Te cinstesc, pentru că nu ai lăsat să mă răpună uneltirile potrivnicilor mei.

Bun și Binecuvântat ești, Doamne,

Dumnezeul meu! Îți mulțumesc!

Amin. Amin. Amin.

Psm. 10 – protecție

Doamne, Ție îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. Tu m-ai pus în calea cea bună a vieții mele pe pământ. Mulțumescu-Ți Ție, pentru că mi-ai păzit suflarea și m-ai făcut să fiu viu printre cei vii. Întăritu-m-ai în har și în binecuvântarea Ta. Opritu-i-ai pe cei care căutau să tulbure sufletul meu. Risipitu-i-ai pe cei ce se luptau cu mine. Legatu-i-ai pe cei ce voiau să-mi lege în durere viața mea. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc! Tu ești tăria și apărarea mea. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc, pentru că ai fost și ești mereu cu mine. Pus-ai hotar de netrecut în fața celor ce-mi ziceau: «Mută-te în munți, și îmbracă-te în singurătate!» Îmbrăcatu-m-ai în Cel născut din Tine. Întăritu-m-ai cu al Tău Cuvânt. Apăratu-m-ai cu al Tău Nume binecuvântat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că ai privit spre inima mea. Mulțumescu-Ți Ție, că m-ai cercetat cu dragoste și cu multă îngăduință. Mulțumescu-Ți Ție, că mi-ai rânduit mult bine pe acest pământ. În Tine este împlinirea și binecuvântarea! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul vieții mele. Îți mulțumesc, pentru tot binele pe care mi l-ai dăruit mie în această trecere prin timp. Îți mulțumesc! Amin.

Mărire…

Psm. 11 – omul și cuvântul

Ție, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai mântuit, pentru că ai trimis spre mine pe omul cel bun și cinstit. Ție, Doamne, îți mulțumesc pentru al Tău adevăr care în viață m-a zidit, pentru sfatul înțelept, pentru tot omul cel drept, pentru graiul său cel bun, pentru vorba de ajutor, pentru fapta sa cea bună, pentru a ochilor săi lumină, pentru timpul rânduit în care l-am întâlnit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru omul cel smerit ce mi-a deschis drum în viață, ce m-a ajutat în taină, ce a lucrat pentru al meu bine și a rămas el tăinuit. Fă să aibă în a sa viață darul Tău, să îl fericească și în toate să-l ajute, să îl păzească și în bucuria vieții toate să i le împlinească. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru toate Cuvintele Tale. Ele sunt cuvinte curate, precum este argintul lămurit în foc, curăţat de tot ce e pământ, curăţat de şapte ori. Ele sunt viață și zidire. Ele aduc în inimă putere și în suflet împlinire. Ele sunt izvor de înțelepciune. Ele sunt bună măsură. Ele sunt ziditoare ale firii. Ele dau putere sănătății. Ele păzesc izvorul cel adevărat al Vieții. Ele se nasc din Tine și din ele se naște adevărata noastră fire. Ele sunt har și binecuvântare. Ele sunt Lumina Vieții noastre. Îți mulțumim! Amin.

Psm. 12 – gânduri negre

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai uitat de mine, și cu dragoste și cu multă îngăduință m-ai cercetat, m-ai ascultat și m-ai ajutat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu Ți-ai întors faţa Ta de la mine, chiar dacă eu căzând Te-am părăsit de multe ori. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit de gândurile cele negre ale sufletului meu și m-ai scos cu bine din durerile inimii și nu m-ai lăsat să pier sub povara zilelor și a nopților grele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu l-ai lăsat pe cel rău să se înalțe împotriva mea, ci Tu m-ai căutat și m-ai cercetat Dumnezeul meu, și m-ai întărit și m-ai mângâiat. Auzitu-m-ai și m-ai ascultat. Luminatu-m-ai și m-ai vindecat. Trezitu-m-ai și m-ai tămăduit. Atinsu-m-ai și m-ai însănătoșit. Ridicatu-m-ai și mi-ai dat putere și în toate cele bune ale mele prin Puterile Tale m-ai păzit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai întărit inima mea și i-ai dat iar putere și tărie de viață în pieptul meu. Cântarea ei de mulțumire și de recunoștință se înalță neîncetat spre Tine, Domnul meu, și Dumnezeul meu. Tu ai rezidit în mine cele greu căzute și mi-ai făcut mult bine. Îți mulțumesc, Doamne și cinstesc sfânt Numele Tău. Amin. Amin. Amin.

Psm. 13 – credința

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai grăit inimii mele și nu m-ai lăsat să cred că Tu nu ai exista. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să văd doar puterea stricăciunii și tot ceea ce este urâciune a pustiirii sau lucrare a pieirii. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ridicat cu bine peste omul cel stricat, peste hula răutății, peste cel ce a încercat să îmi fure darul vieții, peste viclenia celui lipsit de bun simț, peste cursa cea întinsă de cel lipsit de respect, peste vorba înveninată a celui neînțelept, peste orice răutate, peste orice rea grăire, peste orice uneltire, peste tot ce este rău, peste tot ce ar fi vrut să mă înstrăinez de mine, să mă rupă chiar de Tine și de tot binele pe care Tu, Doamne, cu aleasa-Ți măiestrie l-ai zidit în a mea fire. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că ai fost și ai rămas mereu cu mine. Îmbrăcatu-m-ai cu a Ta Înțelepciune și toate cele ale mele mi s-au luminat. Umplut-ai inima mea de negrăită bucurie și tot ce ai zidit în mine s-a reînviorat. Duh drept mi-ai dat spre a mea întărire. Binecuvântatu-m-ai în toate și toate au rămas supuse Ție și în frumoasă armonie. Îți mulțumesc și te cinstesc.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

Psm. 14 – în casa Domnului

Doamne, îți mulțumesc Ție, că m-ai îmbrăcat în Tine și mi-ai dat har și lumină și m-ai ajutat să fiu și să stau în casa Ta. Îți mulțumesc Ție, pentru locul Tău cel binecuvântat, pentru casa prăznuirii ce ai rânduit să se zidească și să fie far plin de lumină, și locaș de prăznuire și de cinstire al Numelui Tău Sfânt, pe acest pământ. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că m-ai ajutat să ajung în a Ta casă, să-mi fac sufletul curat, să pășesc pe al Tău munte, să mă înalț, să mă întăresc, să privesc mai sus de lume, să ascult, să mă smeresc, să-mi văd locul meu în viață, să mă plec, să Te cinstesc, să îți aduc daruri cu drag și în toate să îți urmez. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să umblu fără de prihană, că m-ai ajutat să caut dreptatea Ta și adevărul Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit să nu viclenesc cu limba mea, că m-ai oprit să nu fac rău împotriva vecinului meu şi ocară nu m-ai lăsat să rostesc împotriva vreunui semen. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit să nu dau bani sau lucruri cu camătă aducătoare de osândă, și m-ai oprit să nu stau împotriva celor nevinovați cu inima. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că de multe m-ai păzit și de mult rău m-ai ferit. Amin.

Psalmul 15 – Paza vieții

Ție, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai fost și Tu îmi ești Paza și Lumina vieții mele. Domnul meu eşti Tu, și toate bunătăţile pe care le am, de la Tine le-am primit. Prin Sfinţii Tăi de pe acest pământ m-ai îndrumat spre Tine, și binecuvântarea Ta în toate m-a desăvârșit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ai fost și ai rămas partea moștenirii mele în pământul celor vii. Tu eşti Cel ce mi-ai aşezat și mi-ai rânduit moștenirea mea cea bună. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru că sorții mei i-ai pus între cei puternici, și toată moștenirea mea e din binecuvântarea Ta. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul vieții mele. Tu m-ai zidit, Tu m-ai păzit, Tu m-ai întărit! Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai înţelepţit și m-ai așezat sub binecuvântarea Ta. Văzutu-Te-am pe Tine, Doamne înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea ai fost și ești mereu, ca eu să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a întărit în mine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii celei adevărate, și m-ai umplut de veselie cu faţa Ta. La dreapta Ta mi-ai rânduit loc de pace și de frumoasă viețuire. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu! Mulțumescu-Ți Ție, Doamne! Amin.

Psm. 16 – cercetarea inimii

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai ascultat rugăciunea mea, și ai luat aminte la cererea inimii mele. De la faţa Ta a venit toată judecata mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu bine ai rânduit ca ochii mei să vadă cele drepte. Cercetatu-mi-ai cu foc inima mea, noaptea ai cercetat-o. Cu foc m-ai lămurit, și nu ai lăsat să se nască nedreptate sau fărădelege înlăuntrul meu. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu mi-ai lăsat gura mea să grăiască lucruri omenești, și minții mele i-ai dat putere ca să nu se tulbure în fața celor trecătoare. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai păzit picioarele mele în cărările vieții. Eu am strigat, și Tu m-ai auzit. Doamne, Tu Ți-ai plecat urechea Ta înspre mine şi ai luat aminte la cuvintele rugăciunii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit în pace, lângă Tine, sub acoperământul aripilor Tale, ca și pe lumina ochilor Tăi. Apăratu-m-ai în faţa celor ce voiau să mă necăjească. Ajutatu-m-ai, Doamne. Întâmpinatu-i-ai Tu pe cei plini de răutate și i-ai împiedicat și i-ai oprit, să nu mă poată atinge. Izbăvit-ai sufletul meu și cu puterea Ta m-ai despărțit de cei ce îl urmează pe principele acestei lumi. Îți mulțumesc! Amin.

Mărire …