RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma III – XVIII

Rps. 18 – 133

    Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai făcut cerul şi pământul, fii cu mine și mă binecuvintează. În noaptea vieții mele, iată eu ridic mâinile mele spre cele sfinte şi îți cer binecuvântarea Ta, Domnul vieții mele. Cei ce stați în casa Domnului, cei care pășiți în curțile Domnului Dumnezeului vieții și al morții, toți slujitorii Domnului binecuvântați acum pe Domnul.

 

Rps. 19 – 132

Doamne, Tu ai poruncit să fie viață și binecuvântare acolo unde este bună înțelegere și unitate. Aceasta este ca roua Ermonului, care se coboară pe munţii Sionului. Aceasta este precum mirul pe cap, care se coboară lin pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară lin pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este rânduiala cea bună și frumoasă a vieții omului. Aceasta este binecuvântarea vieții, ca frații să locuiască în bună înțelegere și în pace împreună. Ajută-ne să fim în pace și în armonie și fii cu noi. Amin.

 

Rps. 20 – 131

   Ajută-mă, Doamne, să fiu corect și fă să înflorească puterea Ta în mine. Vrăjmașii mei să cadă fără de putere și să nu aibă cale înspre viața mea. Să mă zidească în taină Cuvântul vieții, și el făclie să îmi fie în toate cărările mele. Peste preoții Tăi pune har de viață și putere de vindecare așază în cuvântul lor. Cu pâinea cea cerească satură-ne acum și binecuvântarea Ta cea cerească revars-o peste tot rodul muncii noastre. Ajută-ne să fim și noi printre aleșii Tăi și Te odihnește și locuiește în noi cu pacea Ta. Că ai ales Doamne pe cel drept la inimă, şi l-ai ales ca locuință a Ta. Juratu-Te-ai Doamne înaintea celui drept şi nu îl vei uita: «Din rodul pântecelui tău se va naște moștenirea ta. Dacă vor păzi fiii tăi legământul Meu şi adevărurile acestea pe care le arăt Eu lor, atunci și fiii fiilor lor se vor bucura în binecuvântarea ta». Peste preoții Tăi pune har de vindecare și putere de viață așază în cuvântul lor. Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfințirii Tale. Că iată cel drept s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului cerului și al pământului: Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, somn nu voi da ochilor mei şi nici dormitare genelor mele, nici odihnă tâmplelor mele, până când nu voi afla loc Domnului Dumnezeului meu, locaș de cinstire al Numelui Său printre noi. Adu-Ţi aminte, Doamne, de cel bun şi de toată blândețea lui. Adu-Ți aminte de noi și nu ne părăsi. Amin.

 

Rps. 21 – 130

    Domnul meu și Dumnezeul meu! Ajută-mă să fiu în adevăr. Păzește-mi sufletul în Tine, până în veac! Ca un prunc înțărcat de mama sa mi-am domolit sufletul meu şi mi-am smerit inima mea. După lucruri mai presus decât mine dacă am umblat, Te rog, Doamne, iartă-mă. După lucruri mari dacă am tânjit, Te rog să nu mă lași să mă osândesc. Iar dacă s-au înălțat ochii mei și s-a mândrit inima mea, Te rog să nu mă smerești, că eu pe Tine doar Te știu ca Domn și Tată bun al meu. Ajută-mă să mă îndrept și să-mi găsesc destinul și echilibrul meu și bunul sens în tot ceea ce sunt și în tot ceea ce eu trăiesc. Amin.

 

Rps. 22 – 129

Izbăvește-mi, Doamne, sufletul meu din toate căderile și fărădelegile lui. Că în Tine este bunătatea şi marea mântuire. Din zorii dimineții mi-am pus a mea nădejde în Tine. Din zorii dimineții până în noapte sufletul meu nădăjduiește în Tine, Domnul vieții, și Domnul izbăvirii mele. Așteptat-a sufletul meu Cuvântul Tău. Pentru sfânt Numele Tău, aşteptatu-Te-am, Doamne. Că în Tine este bunătatea şi marea mântuire. De Te-i fi uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai supraviețui? Apleacă-Te spre mine cu chipul Tău cel părintesc și ia aminte la glasul rugăciunii mele. Doamne, auzi glasul meu, că dintru adâncuri am strigat și strig de atâtea ori către Tine, Doamne! Ajută-mă!

Mărire…

 

Rps. 23 – 128

   Binecuvântați să fim întru Numele Domnului! Binecuvântarea Lui să fie acum peste noi toți! Te rog, păzește-mă și fă să piară și să nu mai fie ura și lucrarea celor răi! Ca iarba de pe acoperișuri, care, mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, așa să piară acum, puterea urii și a răutății lor. Să guste din amarul lor și să se întoarcă fără de putere înapoi. Strivită fie răutatea lor și calea lor să li se taie, să nu mă poată atinge în nici un chip. În fața lor să stea Îngerul Tău și el cu sabie de foc să-i risipească acum și pentru totdeauna. Spatele meu să nu lași să-l lovească pe furiș, că din ale mele tinerețe ei m-au urmărit și nu m-au biruit. De multe ori s-au luptat ei cu mine și Tu m-ai ridicat peste puterea lumii lor. Cei aleși ai Tăi au priceput și în drumul meu, au fost cu mine. Păzește-mă și nu mă părăsi. Amin.

Rps. 24 – 127

   Odihnește, Doamne, peste mine pacea Ta! Fii cu mine și mă întărește până la adânci și fericite bătrânețe! Ajută-mă să pot vedea cu bucurie pe pruncii pruncilor mei, crescând în pace și în Înțelepciune înaintea Ta. Revarsă bunătățile Tale peste mine și peste toată casa mea, acum și în toate zilele vieții mele aici pe acest pământ. Binecuvintează-mă cu a Ta bucurie și ajută-mă să Te cinstesc, aici și în tot locul Tău cel sfânt. Fiii mei să fie precum vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei mele. Ca o vie roditoare să fie soția mea în casa cea binecuvântată a familiei mele. Fericiți sunt toţi cei care Te cinstesc pe Tine, Doamne! Fericiți sunt cei care umblă în căile Tale. Din rodul muncii mâinilor mele m-ai hrănit cu belșug. Fericit ajută-mă să fiu acum și în bine mă păzește, în veac! Amin.

 

Rps. 25 – 126

   Bucuria vieți să mă întărească și în pace, să se bucure inima mea de toți copiii mei. Fericirea să se odihnească peste ei și nici un rău să nu-i atingă și nici să-i biruiască. Vrăjmașii lor și ai mei să fugă de la fața lor și nimeni să nu-i tulbure nici să le poată pune poveri sau datorii pe capul lor. Că iată, precum este puterea în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii în casele părinţilor tineri. Binecuvântare sunt pruncii cei buni și bucurie aduc ei din moștenirea Domnului. De la Domnul sunt născuți și de la El au viața lor. Revarsă, Doamne, somn odihnitor și pace pune în inima mea. Nu mă lăsa, Doamne, să mă hrănesc cu pâine de lacrimi și de durere. Ridică-mă cu bucurie din patul odihnei mele și mă așază iar în tihnă în așternutul meu. Păzește-mă și priveghează cu ai Tăi îngeri și cu putere apără viața mea. De n-ai zidi Tu, Doamne, casa mea, în zadar m-aș osteni. De n-ai păzi Tu viața mea, în zadar eu m-aș trudi și în zadar aș priveghea. Ajută-mă! Amin.

Rps. 26 – 125

Fii lângă noi, Doamne, și ne păzește pe drumul cel binecuvântat al păcii și al mulțumirii. Șterge ale noastre lacrimi și întoarce al nostru plâns în cânt de bucurie, în strigăt de izbândă și de mântuire. Du, Doamne, de la noi toată apăsarea necazului nostru, așa cum Tu duci înspre mare apa din orice izvor. Mari lucruri ai făcut cu noi, ne-ai umplut de bucurie. Mari lucruri ai făcut cu noi, Doamne! Tot omul a văzut și a rămas plin de uimire. Sufletul și inima s-au umplut de fericire. Întors-ai, Doamne, robia noastră, umplutu-ne-ai de pace și de mulțumire. Păzește-ne! Amin.

Rps. 27 – 124

   Revarsă, Doamne, a Ta pace peste inima mea și peste toate cărările mele. Revarsă, Doamne, a Ta pace peste popoare și peste întreaga lume. Liniște adu zilelor noastre, iar pe cei care umblă în căile tulburării, Te rog întoarce-i, Doamne, cu putere înspre bine și înspre adevărul cel de pace făcător. Cărările celor răufăcători să nu se întâlnească niciodată cu a mea viață și cu al meu destin. Dreptatea Ta și a celor buni să fie partea mea şi a celor drepți cu inima. Ajută-ne, Doamne, și nu lăsa toiagul celui rău peste soarta celui drept, ca să nu-şi întindă întru fărădelege mâinile sale cel care cinstește Legea Ta. Doamne, împrejurul meu Te rog să fii acum și străji ca munții să ridici în jurul meu. Ajută-mă să nu fiu clătinat în veac. În Cuvântul Tău așază-mă să fiu, să locuiesc în el și în el să viețuiesc de acum şi până în veac. Amin.

Mărire…

 

Rps. 28 – 123

   Ajutorul meu este în Numele cel Sfânt al lui Dumnezeu. El a făcut cerul şi pământul. El este Domnul meu și Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. El a sfărâmat cursa cea pregătită mie de dușmanii mei. Ca o pasăre neatinsă de arma vânătorilor ei, așa a scăpat Domnul sufletul meu de armele cele ucigătoare ale vrăjmașilor mei. El, Domnul meu Cel Binecuvântat m-a ajutat și El nu m-a lăsat pe mine spre vânarea dinților lor. Apa a oprit și nu m-a înecat, șuvoi a trecut peste mine și peste sufletul meu, și aș fi murit sub valuri înspăimântătoare, dar El m-a apărat. De viu m-ar fi înghițit pe mine atunci, când s-a aprins mânia lor împotriva mea, dar Domnul a stat scut de netrecut în calea lor și nu i-a lăsat să îmi atingă viața mea. De nu ai fi fost cu mine, Doamne, ce ar fi acum de viața mea? Îți mulțumesc, că ai fost și ești cu mine. Amin.

Rps. 29 – 122

   Apleacă-Te spre mine, Doamne, și mă ajută, că prea mult m-am săturat de defăimare. Sătul este sufletul meu de ocara celor răi și de trufia celor îndestulați şi mândri. Ajută-mă! Fii cu mine, Doamne, Dumnezeul meu! Că pe Tine Te caută ochii mei, iată, precum privesc ochii pruncilor către ochii părinților lor, precum privesc ochii copiilor către ochii mamelor lor, aşa și ochii mei Te caută pe Tine. Către Tine, Cel ce locuiești în cer, eu îmi ridic ochii mei și Te rog, fii Tu mereu cu mine și mă scoate dintre cei ce nu-mi vor al meu bine, și mă apără cu slujitorii Tăi. Amin.

Rps. 30 – 121

   În casa Ta, Dumnezeul meu, eu Te invoc și îți cer cele bune pentru frații mei. În casa Ta mă plec şi pentru toți vecinii mei eu îți cer, Doamne, pace, spor și îndestulare. Și fă să fie pace și bună înțelegere în tot locul viețuirii mele. Îndestulare în toate cele bune, Te rog adu-mi în casa mea. Rugatu-m-am pentru pacea inimii mele şi pentru îndestularea celor buni. Casa Ta este ca o cetate, ale cărei porți cu har sunt întărite. Cu bucurie pășit-au picioarele mele în curțile Tale. În casa Ta eu mi-am găsit locaș de pace și de alinare, aflat-am a mea bucurie la umbra aripilor Tale. Veselitu-m-am de cei care mi-au zis mie: «În casa Domnului să mergem»! Acolo, eu Te-am invocat și am chemat în cânt Numele Tău. Ajută-mă. Amin.

 

Rps. 31 – 120

    Păzește-mi, Doamne, intrările și ieșirile mele de acum şi până în veac. Păzește-mi Tu viața și sufletul meu. Păzește-mă, Doamne, de tot răul. Te rog să fii pururea de-a dreapta mea, și atunci ziua soarele nu mă va arde, nici luna noaptea nu mă va tulbura. Doamne, fii Tu scutul apărării mele, fii mie acoperământ și Domnul meu și Dumnezeul mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, fără protecția puterii Tale. Să nu se clatine piciorul meu, iar îngerii Tăi cei bine rânduiți să fie pază sufletului meu. Ajutorul meu este de la Tine Dumnezeul meu, Cel ce ai făcut cerul şi pământul. Ridicat-am ochii mei spre cer, înspre Tine, Doamne, Tatăl meu, de la Tine știu că vine ajutorul meu. Amin.

 

Rps. 32 – 119

 Ajută-mă Doamne, și nu mă părăsi! Iartă-mă dacă eu de multe ori Te-am părăsit. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace am fost. Când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ajută-mă Doamne, să nu ajung să locuiesc în corturile celui chinuit, că prea mult a pribegit sufletul meu. Scoate-mă acum din pribegia mea, că prea mult s-a prelungit. Oprește săgețile cele ascuțite, cele trase de cel potrivnic și cărbunii cei aprinși nu îi lăsa în inima mea. Ce am primit și ce mi-a adus mie limba cea vicleană? Mi-a pus în inimă pustiu și mi-a secătuit viața mea. Doamne, apără sufletul meu de buzele cele nedrepte şi de limba cea vicleană apără-mi inima mea. Către Tine, Doamne, eu strig atunci când sunt căzut și necăjit: Auzi-mă și nu mă părăsi, chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit. Îți mulțumesc. Amin.

Mărire…