RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma XVII – IV

Mărire…

Rps. 120 – 31

   Veselește-mă, Doamne, în lumina feței Tale şi cuvântul Tău cel drept să îmbucure inima mea. Multe sunt necazurile celui care face rău, iar pe cel ce nădăjduiește în Tine, mila Ta îl înconjoară și dumnezeirea Ta îi păzește calea sa. Ajută-mă să nu fiu ca un cal sau un catâr, la care nu este pricepere, care cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Că Tu, Doamne, eşti scăparea și ieșirea mea din tot necazul care vrea să mă cuprindă. Bucuria mea ești Tu, scoate-mă din apăsarea inimii mele și din necazul sufletului meu mă izbăvește. Fii cu mine și mă înțelepțește, îndreaptă-mă pe calea cea bună. Către Tine vine tot pământeanul, iar potop de ape multe de cel binecuvântat al Tău nu se va apropia. Păcatul meu, eu l-am recunoscut şi fărădelegea mea, eu n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am: Mărturisi-mi-voi fărădelegea mea în fața Domnului Dumnezeului meu, şi îi voi cere Lui iertarea nelegiuirii păcatului meu. Că ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine, și ghimpele suferinței rău mă apăsa. În tăcere au îmbătrânit oasele mele, în gemete strigat-am toată ziua către Tine: Fii cu mine și nu mă părăsi în necazul meu cel greu. Ajută-mă să ies acum cu bine din tot chinul meu. Fericiţi sunt toți cei cărora li s-au iertat toate fărădelegile şi cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este cel căruia nu-i vei socoti datoria sa, nici a sa plată până în veac. Ajută-mă să fiu și eu printre cei iertați și binecuvântați ai Tăi. Amin.

 

Rps. 121 – 30

Îmbărbătează-mi Doamne, inima, și întărește-mi puterea sufletului meu. Că rău am crezut în căderea mea că lepădat sunt eu de la faţa ochilor Tăi, dar nu a fost așa. Tu, Doamne, nu m-ai părăsit când eu m-am depărtat de Tine, și ai auzit glasul chemării mele când m-am rugat către Tine cu amar, și m-ai ajutat. Bun și Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu. Fii cu mine și acum și mă acoperă în cortul Tău și mă păzește de împotrivirea limbilor. Apără-mă de tulburarea cea rea a oamenilor. Ascunde-mă acum, sub acoperământul aripilor Tale și nu mă lăsa în puterea ei. Mute să fie buzele cele viclene, care cu mândrie şi cu defăimare grăiesc cele rele și fărădelege împotriva sufletului meu. Minunată e bunătatea Ta, Doamne, Tu ai gătit-o celor care Te cinstesc pe Tine, Tu ai făcut-o pentru cei care nădăjduiesc în Tine. Arată-Ți faţa Ta peste mine și mă mântuieşte cu mila Ta! Doamne, fă să nu fie în zadar toată nădejdea mea, că numai Tu ai rămas limanul și izbăvirea mea. Să se rușineze cei mincinoși şi să se risipească răutatea lor. Pe cei care se adună împotriva mea, risipește-i, ca să nu ia sufletul meu. Oprește-i și nu îi lăsa să mă atingă că eu în Tine, Doamne, am nădejdea mea. Zis-am: Tu eşti Dumnezeul meu! În mâinile Tale este soarta mea, scoate-mă din mâna vrăjmașilor mei şi de cei care mă prigonesc, Tu mă păzește. Să nu ajung vreodată ca un vas spart, și nici să aud ocara multora din cei care locuiesc împrejurul meu. Să nu ajung să fugă de mine cei care mă văd și nici uitat să nu mă lași să fiu de cei apropiați și dragi ai mei. Să nu mă lași în ocara vrăjmaşilor mei şi nici pradă fricilor și amenințărilor trimise prin gândurile și prin vorbele cunoscuților mei. Scoate acum din neputințe tăria mea şi oasele mele din tulburare le izbăvește. Ajută-mă să nu se stingă în durere viaţa mea şi anii mei în suspinări nu îi lăsa să se pustiască. Păzește-mi cu puterea Ta sufletul meu şi inima mea. Doamne, când mă necăjesc, nu mă lăsa să mă tulbur nici să mi se umple de mânie ochiul meu. În locul mâhnirilor mele pune-mi Doamne, bucuria și veselia care se nasc din dragostea Ta. Caută spre neputința mea! Scoate-mi acum din nevoi sufletul meu, şi nu lăsa în mâinile vrăjmașului inima și viața mea. Așază-mă în loc bine păzit și păzește-mi picioarele mele. Scoate-mă, Doamne, cu bine din cursa pe care mi-au ascuns-o mie, că numai Tu eşti Apărătorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez sufletul meu, scapă-mă de cei ce zămislesc rele și minciuni și vorbe pline de amar, că eu spre Tine, Doamne, vin, ajută-mă! Că puterea mea şi scăparea mea eşti numai Tu şi puterea Numelui Tău să mă povățuiască şi să mă păzească în veac. Tu ai fost și ești Dumnezeul meu cel bun. Tu ești casa și apărarea mea. Tu ești Poarta vieții. Tu ai fost și ești Mântuitorul meu. Spre Tine, Doamne, eu am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac. Cu puterea Ta ajută-mă şi mă scoate acum cu bine din al meu necaz. Pleacă spre mine urechea Ta și nu mă lăsa să mă topesc în răul care a venit ca fulgerul asupra mea. Ajută-mă, Doamne! Amin.

Mărire…

 

Rps. 122 – 29

   Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda! Încinge-mă cu veselia ca și cu un brâu și îmbracă-mi inima în haina bucuriei, să-Ţi cânte Ţie cu mare mulțumire pe acest pământ şi fii cu mine. Schimbă-mi, Doamne, plângerea mea în bucurie și îmi rupe haina întristării mele și îmi risipește mâhnirea, că prea grea este haina sa. Fie-Ți milă de slăbiciunea mea și nu mă lăsa să mă sting în nepriceperea cugetului meu. Auzi-mă Doamne, şi nu mă părăsi. Către Tine, Doamne, eu strig şi către Tine, Dumnezeul meu eu mă rog, iartă-mă! Ce folos ai avea Tu de sângele meu de mă voi pogorî în stricăciune? Oare țărâna Te va lăuda pe Tine sau va vesti ea adevărul Tău? Doamne, cu voia Ta, dă-mi frumuseții mele putere și nu îți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă sting eu în tulburare. Păzește-mă să nu mă osândesc, să nu zic întru îndestularea mea cumva: «Eu nu mă voi clătina în veac!» Seara Tu alină-mi plângerea mea, iar dimineața adu-mi bucuria trăirilor mele. Că puterea vieții mele este în mâna Ta. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am cu amar spre Tine şi m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai scos din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în mormânt. Îți mulțumesc Ție, că m-ai ridicat şi nu m-ai lăsat în mâna tulburărilor sufletului. Recunoscător eu aș vrea să îți fiu pentru că m-ai scos de sub puterea fricilor celor ce împotriva mea lucrau cu al lor mare vicleșug. Te cinstesc pe Tine, cu toți cei binecuvântați ai Tăi, pomenirea sfințeniei Tale este în veac. Amin.

 

Rps. 123 – 28

Binecuvintează-mă Doamne, cu pace din neam în neam, împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei, și ne fă să fim parte din poporul Tău cel nou ales. Tu Doamne ești tăria poporului Tău și Tu stai cu putere peste buna rânduială a tot ceea ce este din veac în veac. Glasul Tău grăiește adevăr, şi în locașul Tău, fiecare va spune: Slavă! Tu împărățești peste puterea uraganului şi oprești puterea sa. Prin glasul Tău ne-ai trimis nouă puterea Duhului. Tu cutremuri pustiul şi vei cutremura pustiul sufletului. Glasul Tău varsă para focului. Glasul Tău în bună cuviință, glasul Tău a descoperit pe Cel trimis al Tău. Glasul Tău a grăit: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit! Glasul Tău e peste ape multe. Doamne Dumnezeul slavei, Tu ai grăit și ne-ai descoperit pe Cel iubit al Tău în apa Iordanului. Aduceţi cinstire Domnului, fii ai lui Dumnezeu! Aduceți Domnului darul inimilor voastre, aduceți Domnului mărire şi cinste. Aduceţi Domnului lauda numelui Său, și vă închinați Domnului în curtea cea sfântă a Lui.

Rps. 124 – 27

Așază-mă cu pace în moștenirea Ta, păzește-mă şi mă ridică până în veac. Mântuieşte-mă împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei. Așază-ne în poporul Tău şi binecuvintează-ne, în toată viața noastră. Fă să înflorească în sănătate trupul meu şi în bucurie să Te laude inima mea. Doamne, Tu ești întărirea mea, şi apărătorul meu. Tu ești ajutorul meu, ascultă și acum glasul rugăciunii mele. Să nu lași cu cei răi sufletul meu, şi cu cei care lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Să nu mă lași să mă însoțesc cu cei care grăiesc de pace, dar cele rele au în inimile lor. Ferește-mă, Doamne, de plata faptelor lor, și vicleșugul gândurilor lor să nu-mi atingă viața mea. Pentru că ei nu pricep lucrurile Tale şi faptele mâinilor Tale nu le-au cunoscut. Prin răutatea cugetelor lor, ei s-au dărâmat, şi nu s-au zidit. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când îmi ridic mâinile mele către locaşul Tău cel sfânt, auzi-mă. Că de nu mă vei auzi, eu mă voi asemăna cu cei care se pogoară în mormânt. Fii cu mine, Doamne, Dumnezeul meu și nu mă părăsi! Eu Te rog, ia aminte la glasul chemării mele! Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu! Amin.

Mărire…

Rps. 125 – 26

   Pe Tine Doamne, Dumnezeul meu cel bun eu Te aștept. Că Tu ești Tatăl meu, Cel Binecuvântat din veac, Tu ești îmbărbătarea şi întărirea inimii mele, și așteptarea mea. Cred că voi vedea bunătățile Tale, în pământul celor vii. Nu mă lăsa în mâna celor care mă necăjesc. Nu lăsa să se ridice împotriva mea martori nedrepți, că nedreptatea a mințit sieși. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea mea, şi mă îndreptează pe cărarea cea bună, și mă păzește de ura vrăjmaşilor mei. Doamne, Tu ești ajutorul meu, să nu mă părăsești şi să nu mă lași singur, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu şi mama mea se pot stinge și mă pot părăsit. Iar Tu Doamne ești mereu cu mine. Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la mine, şi să nu mă părăsești pentru greșelile mele. Înconjurat-am lăcașul Tău şi m-am plecat în fața Ta cu toată inima mea. Te laud şi cânt Numele Tău. Auzi, Doamne, glasul meu: Fie-Ți milă de mine şi mă ascultă. Pe Tine Te caută și Te vrea inima mea. Înalță capul meu peste puterea vrăjmașilor mei. Ascunde-mă, Doamne, în casa Ta cea tainică, până se va stinge necazul meu. Fii cu mine și mă acoperă în locul cel ascuns al sălășluirii Tale printre noi. Pe piatră mă înalță și îmi întărește piciorul meu. Una am cerut de la Tine Doamne, pe aceasta o voi căuta, să locuiesc în casa Ta în toate zilele vieţii mele, să văd frumusețea Ta şi să cercetez locaşul sălășluirii Tale. De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în Tine am toată nădejdea mea, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Când se vor apropia de mine cei care vor să îmi fac rău, oprește-i și nu îi lăsa să mă atingă! Când vor încerca să îmi mănânce trupul meu în vreun chip, Te rog, nu îi lăsa, oprește-i, și mă apără de toată uneltirea lor. Când cei ce mă necăjesc, şi vrăjmaşii mei, se vor ridica împotriva mea, puterea Ta, Doamne, să îi slăbească și să îi smerească şi din răutatea lor gustând, să se oprească și să se risipească tot ceea ce au pregătit ei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești Lumina mea şi Ajutorul meu, fii cu mine și eu nu mă voi teme. Tu ești Apărătorul vieţii mele, păzește-mă și eu nu mă voi înfricoșa. Amin.

 

Rps. 126 – 25

  Păzește-mi, Doamne, piciorul meu întru dreptate, în calea cea bună și în binecuvântarea Ta. Scoate-mă din tot necazul şi mă miluieşte. În bine și întru nerăutate să fie inima mea. Să nu pierzi cu cei răi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge să nu pui viaţa mea. Scoate-mă din mâinile lor și de fărădelegile lor mă păzește. Că eu am iubit frumusețea casei Tale şi locul sălășluirii slavei Tale cu gând curat l-am cercetat. Spală-mi întru cele nevinovate mâinile mele şi fă să pot sta lângă altarul Tău, Doamne, ca și eu să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Ajută-mă să nu mă așez în sfatul celor ce nu Te iubesc, și nici în gândul lor să nu se prindă mintea mea. Departe am stat, și aș vrea să stau departe, de adunarea celor care viclenesc. Nu aș dori să mă găsesc șezând în adunarea celor mincinoși, şi cu călcătorii de lege nu mă lăsa să îmi pun partea mea. Așază Înțelepciunea Ta în fața ochilor mei, şi Adevărul Tău, plăcut să îi fie inimii mele în veac. Ajută-mă, Doamne, şi mă curățește. Pune focul cel curățitor în rărunchii mei şi în inima mea și mă însănătoșește. În Tine Doamne, eu am nădăjduit, nu mă părăsi. Cercetează-mă, să nu fie răutate în inima mea, că eu pe Tine Te-am căutat după puterea mea. În dragostea inimii Tale iartă-mi tot răul gândit, dorit, grăit sau făptuit de mine vreodată sau moștenit în vreun chip. Curățește-mă, Doamne, și mă însănătoșește, acum. Amin.

Rps. 127 – 24

   Doamne, Dumnezeul meu, scoate-mi sufletul meu cu bine, din toate necazurile lui. Cei fără răutate şi cei drepți s-au lipit de mine, că eu Te-am aşteptat. Păzeşte-mi sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă rușinez, că am nădăjduit în Tine, Doamne. Privește spre vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură mare m-au urât. Vezi-mi neputința mea şi osteneala mea şi iartă-mi toate greșelile mele. Scoate-mă din nevoile mele și din necazurile inimii mele izbăvește-mă. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu fără de Tine. Doamne, ochii mei sunt pururea spre Tine. Scoate din legături picioarele mele. Tu ești întărirea celor care Te iubesc și rânduielile Tale le arăți lor. Cine este omul care Te cinstește pe Tine, Doamne? Cel care pune Legea Ta în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăți trăiește şi seminţia lui va moșteni pământul. Doamne, pentru Numele Tău, curăţeşte-mă de păcatul meu, oricât de mare ar fi el. Toate căile Tale, Doamne, sunt milă şi adevăr. Rânduiala Ta şi adevărul Tău sunt nepieritoare. Tu îi îndrepți pe cei blânzi la judecată, și îi înveți pe cei buni căile Tale. Bun şi drept ești, Doamne, pentru aceasta, Tu ai pus lege, celor care greșesc în cale, lege ai pus pentru a lor mântuire și pentru a lor îndreptare. După mila Ta pomenește-mă. Pentru bunătatea Ta, Doamne, păcatele tinereților şi ale neștiinței mele nu le pomeni. Fii cu mine, Doamne! Dragostea inimii Tale să mă îmbrace, că după chipul și asemănarea Ta, Tu m-ai zidit în sânul mamei mele. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. Căile Tale arată-mi Doamne, şi lucrurile Tale mă învaţă. Să se rușineze toţi cei care fac rele și urâciuni înaintea Ta, să piară răutatea lor acum. Spre Tine am nădăjduit, ajută-mă să nu fiu rușinat pentru nădejdea mea, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei. Către Tine, Doamne, Dumnezeul meu, eu îmi ridic sufletul meu și Te rog după priceperea mea: Fii cu mine și mă întărește. Dăruiește-mi viață bună pe acest pământ, în sănătate și în putere până la sfârșitul zilelor mele. Zilele cele de Tine rânduite pentru mine, fă să se împlinească în pace și pe toate le păzește cu puterea Numelui Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot binele pe care mi l-ai dat mie și celor dragi și apropiați a mei și îți cinstesc Numele Tău în veac. Amin.

Mărire…