PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA IX

C A T I S M A   XIX

Psm. 134 – idolii

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să îți cânt Ție: Aliluia. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să laud Numele Tău. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să ajung în curțile casei Tale. Mulțumire aduc bunătății Tale. Sfânt și bun este Numele Tău. Eu am cunoscut că Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Domnul domnilor ești și Dumnezeul dumnezeilor. Toate câte ai vrut ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai pus norii spre ploaia cea aducătoare de rod pe fața pământului. Numele Tău este în veac şi pomenirea Ta în neam şi în neam. Îți mulțumesc, Doamne, că ai judecat cu dreptate soarta omului și spre cei ce Te cinstesc Te-ai aplecat cu a Ta îndurare. Îți mulțumesc Ție că m-ai ajutat să pricep că idolii zidiți de oameni sunt doar lucruri făcute de mâinile lor omenești. Gură au şi nu grăiesc, ochi au şi nu văd. Urechi au şi nu aud, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor sunt și cei ce-i fac pe aceştia şi toţi cei care se încred în ei. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să nu mă încred în puterea lor. Tu ești Ajutorul meu. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 135 – soarta

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost și ești mereu așa de bun cu mine și cu soarta mea. Tu din veac mi-ai dat chipul și asemănarea Ta. Ție îți mulțumesc, Doamne! Binecuvântat ești Tu, Domnul domnilor, Cel ce ai făcut și Cel ce faci minuni mari, în viața și în soarta mea. Binecuvântat ești, Doamne, Cel ce ai făcut cerul cu pricepere, bucuratu-m-ai cu toată măreția sa. Ție îți mulțumesc, că ai făcut lumina și luminătorii cei mari și bine i-ai rânduit spre bunul mers al timpului și al anotimpurilor. Soarele, spre stăpânirea zilei. Luna şi stelele spre stăpânirea nopții. Toate le-ai pus în bună rânduială și le-ai făcut să fie spre a lumi frumusețe și spre a mea bucurie. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai trecut cu bine peste toate valurile acestei lumi. Trecutu-m-ai prin multe și am rămas viu. Îți mulțumesc Ție, că m-ai trecut cu bine prin multe lumi pustii și pustiitoare și m-ai păzit până acum și iată încă eu sunt viu. Îți mulțumesc, Doamne, că Ți-ai adus mereu aminte de mine și de soarta mea și mi-ai venit mereu în ajutor. Şi m-ai trecut cu bine prin multe zile grele și prin multe încercări. Și mi-ai dat hrană inimii și sufletului meu și în trup m-ai întărit și viu m-ai rânduit să fiu. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

Psm. 136 – pribegia

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost flacăra vieții și stâlp al mângâierii în locurile pribegiei mele. Acolo am stat şi am plâns, și mi-am adus cu drag aminte de Cuvântul Vieții și de sfatul mângâierii Tale. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că ai fost pururi lângă mine și mi-ai dat mereu putere și am răzbit și am ieșit peste cei ce m-au robit. Îți mulțumesc, Doamne, că ai păzit suflul din mine și în gând m-ai întărit să nu cad și să nu uit de Tine și de unde am pornit. Tu ești Începutul bucuriei mele. Tu ești Calea mângâierii. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-am risipit. Amin.  Mărire…

Psm. 137 – Numele Tău

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să mă închin în locașul Tău cel sfânt. Mulțumescu-Ți Ție că m-ai învrednicit să cinstesc Numele Tău pe acest pământ. Măritu-s-a în cer și peste tot Numele cel sfânt al Tău. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că ai sporit în sufletul meu puterea Ta. Eu Te cinstesc pe Tine, Doamne! Mare este slava și puterea Numelui Tău. Preaînalt și bun ești Doamne şi spre cele smerite privești şi pe cele înalte de departe le cunoști. Ție îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învățat să fac binele și să aleg viața. Tu ești Calea, Adevărul și Viața mea. Amin.

Psm. 138 – cunoașterea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai cercetat în pace şi m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut inima mea. Tu îmi știi sufletul meu. Tu vezi toate cele din lăuntrul meu. Tu îmi știi odihna şi Tu îmi știi tulburarea mea. Tu cunoști gândurile mele înainte ca ele să iasă prin buze în cuvinte. Cărarea vieţii mele şi firul ei Tu le-ai cercetat, şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Pe toate Tu le vezi, pe cele ce au fost și pe cele ce vor fi. Ție eu îți mulțumesc, Doamne! Tu m-ai zidit în sânul mamei mele şi ai pus peste mine mâna Ta și în toate m-ai păzit. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este, înaltă este şi nu o pot ajunge. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai descoperit cele de trebuință și mi-ai dat pricepere și bună viețuire. Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui eu în cer, Tu acolo eşti. De mă voi pogorî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineață, şi de mă voi așeza la marginile mării şi acolo mâna Ta mă va povățui şi mă va ţine dreapta Ta. Şi am zis: «Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu». Dar întunericul nu este întuneric pentru Tine şi noaptea ca ziua este înaintea Ta. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Îți mulțumesc, Doamne că Tu ai zidit rărunchii mei. Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Minunate sunt toate lucrurile Tale, frumoase sunt și inima mea le vede și le cinstește. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă. Îți mulțumesc, Doamne că m-ai pus pe calea cea bună a vieții!

Psm. 139 – protecție

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai depărtat de omul cel viclean şi de omul cel nedrept m-ai apărat. Păzitu-m-ai de cei ce au mereu nedreptatea în cugetele lor. Apăratu-m-ai de cei ce toată ziua îmi aduceau necaz. Îți mulțumesc, Doamne, că ai stat în fața celor ce îmi duceau război. Ascuțit-au ei limba lor ca a șarpelui. Venin de aspidă aveau sub buzele lor. Îți mulțumesc, Doamne, că i-ai oprit și i-ai risipit. Păzitu-m-ai de mânia și de ura celui rău. Scosu-m-ai cu bine dintre cei nedrepți. Stăvilitu-i-ai pe cei ce au gândit să împiedice pașii mei. Pusu-mi-au cei mândri cursă şi funii în calea mea. Aruncat-au lanțuri nevăzute peste duhurile vieții mele. Curse au întins picioarelor mele, iar pe cărare mi-au pus pietre mari de poticneală. Îți mulțumesc, Doamne, că i-ai oprit cu Puterile Tale. Prinsu-i-ai în cursele lor. Întorsu-le-ai cele trimise înspre mine, întorsu-le-ai cu vârf și îndesat în sânul lor. Grăit-a inima mea: «Dumnezeul meu eşti Tu, Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai ascultat glasul rugăciunii mele»: Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că ai fost și ai rămas mereu Puterea vie a apărării și a izbăvirii mele. Păzitu-mi-ai capul meu în zi de necaz. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai dat pe mine în mâna celor răi, din cauza dorințelor mele, chiar dacă poate de multe ori așa aș fi meritat. Bun și îngăduitor ai fost mereu cu mine. Îți mulțumesc, Doamne, că pe cel ce a viclenit împotriva mea, pe acela l-ai smerit și pe mine nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai făcut neîncetat doar judecată dreaptă, și ai pus în calea binelui inima și sufletul meu. Din toată viclenia celor răi Tu m-ai scos nevinovat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu sărman și însingurat pe acest pământ. Între cei buni și drepți mi-ai așezat cărarea vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.            Mărire…

Psm. 140 – mulțumire

Doamne, strigat-am cu glas de aleasă mulțumire către Tine: Auzi-mi glasul mulțumirii mele. Ia aminte la glasul recunoștinței mele, când strig către Tine, Doamne: Îți mulțumesc și Te cinstesc. Să se îndrepteze mulțumirea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pus-ai, Doamne, pază gurii mele şi ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Tu nu ai lăsat inima mea în cuvinte de vicleșug, nici în dorințe de rău și nedreptate. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai despărțit de oamenii cei ce fac fărădelege. Despărțitu-m-ai de ei și de aleșii lor. Învăţatu-m-a dreptul cu milă şi m-a îndreptat, iar gândul cel rău al păcătoșilor, dusu-l-ai de la mine, scosu-l-ai din gândirea mea. Îți mulțumesc, Doamne, că ai primit rugăciunea mea și ai prăbușit de pe scaunul lor pe judecătorii cei nedrepți și pe cei răufăcători. Ca o brazdă de pământ s-au rupt cei răi pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să îmi mângâi sufletul meu. Păzitu-m-ai de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Căzut-au în mreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece, cu ajutorul Tău. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 141 – protecție

Cu glasul meu către Tine, Doamne, am strigat, cu glasul meu către Tine, Doamne, m-am rugat. Adusu-mi-am înaintea Ta mulțumirea mea, și tot cugetul meu înaintea Ta l-am spus. Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu singur ai cunoscut toate cărările inimii mele. În calea aceasta în care am umblat, vânat am fost de cei plini de răutate. Ascuns-au cursă mie, dar m-ai ridicat și cursa lor s-a sfărâmat. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai stat de-a dreapta mea și m-ai ajutat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să piară frica și fuga de la mine. Tu ești Domnul Dumnezeul meu şi Tu l-ai oprit pe cel care căuta sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: «Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti Tu în pământul celor vii». Îți mulțumesc Ție, că ai luat aminte spre rugăciunea mea, și nu ai lăsat să fiu smerit până la moarte. Scosu-m-ai cu bine de la cei ce mă prigoneau. Opritu-i-ai și nu i-ai lăsat să se ridice și să se întărească peste mine. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai scos din temnița cea nevăzută sufletul meu. Îți mulțumesc și-Ți preamăresc Numele cel sfânt al Tău. Ajutatu-m-ai să fiu viu printre cei vii și să trăiesc cu cei drepţi în pământul celor vii. Ție îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Psm. 142 – protecție

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit rugăciunea mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai ascultat cererea mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai cercetat cu bunătatea Ta, și întru dreptatea Ta m-ai ajutat. Ție îți mulțumesc, Doamne, că nu ai intrat la judecată cu mine, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Iertatu-m-ai și nu m-ai osândit. Ridicatu-m-ai și nu m-ai strivit. Îndreptatu-m-ai și nu m-ai pedepsit. Îți mulțumesc și vin plecat în fața Ta. Iată vrăjmașul ce a vrut să prigonească sufletul meu s-a plecat fără puteri înaintea slavei Tale. Opritu-s-a și nu a mai putut să se atingă de viaţa mea. Opritu-s-a și nu a mai avut putere să mă arunce în întuneric cu morţii cei din veacuri. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat. Mâhnirea sufletului meu în bucurie ai schimbat. Inimii mele i-ai dat putere să nu rămână încremenită înlăuntrul meu. Îți mulțumesc Ție că m-ai deșteptat și m-ai ajutat să îmi aduc aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu Te-a căutat. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu m-ai auzit. Cercetatu-m-ai și m-ai îmbărbătat și nu ai lăsat să slăbească sufletul meu. Îți mulțumesc, Doamne, că nu Ţi-ai întors faţa Ta de la mine, și nu m-ai lăsat să mă asemăn celor ce își trăiesc viața lor ca în mormânt. În fiecare clipă m-ai învrednicit să pot să aud și să înțeleg sfatul Tău cel de viață și de putere dătător. Îți mulțumesc Ție că mi-ai arătat cărarea cea bună a vieții mele pe acest pământ și m-ai ajutat să pot să fiu mereu pe ea. Scăpatu-m-ai de toți vrăjmaşii mei cei văzuți și nevăzuți. Văditu-i-ai pe cei ce erau bine ascunși și nu i-ai lăsat să îmi tulbure inima mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai învățat să Te ascult și să împlinesc buna voință a inimii Tale. Tu eşti Dumnezeul meu. Tu ai fost scăparea mea. Tu ești mântuirea sufletului meu. Tu ești Cel Bun și Cel Binecuvântat din veac în veac. Îți mulțumesc, Ție, Doamne, pentru că Duhul Tău cel bun a fost Lumina și Povățuitorul alegerilor mele. El e Puterea care m-a călăuzit cu pace în pământul celor vii. Îți mulțumesc Ție, pentru că în Numele Tău, mi-ai dat viață și sănătate. Cu puterea Ta, mi-ai scos din necaz sufletul meu. Făcut-ai bunătate și ai stârpit toată răutatea și m-ai ridicat peste puterea cea plină de ura și de stricăciunea ei. Ajutatu-m-ai să fiu al Tău. Ție îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

C A T I S M A   XX

Psm. 143 – educația

Binecuvântat ești Dumnezeul meu! Tu ai învățat mâinile mele la muncă şi ai dat degetelor mele pricepere și îndeletnicire. Îți mulțumesc Ție, că Tu ești binecuvântarea mea. Tu ești Învățătorul inimii mele. Tu ești buna măsură a gândului. Tu ești cumpătul inimii. Tu ești Sprijinitorul meu şi Izbăvitorul meu. Apărătorul meu ești. În Tine am nădăjduit. Îți mulțumesc, Doamne, că ai supus pe potrivnicii mei sub mine cu puterea Ta. Doamne, cine sunt eu ca om pe acest pământ? Îți mulțumesc, că mi-ai grăit și Te-ai descoperit inimii mele chiar dacă eu sunt ca o umbră trecătoare și ca un fulg purtat de vânt. Cu deșertăciunea se aseamănă zilele ce le am pe acest pământ. Ca umbra trec iar Tu rămâi. Îți mulțumesc, Doamne, că ai plecat cerurile şi Te-ai pogorât spre a mea chemare. Atinsu-m-ai cu degetul Tău cel plin de viață și de putere mare. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai trimis slujitorii Tăi spre mine. Scosu-m-ai din vâltoarea necazurilor. Izbăvitu-m-ai din apele cele tulburi ale lumii celei trecătoare. Îți mulțumesc Ție că m-ai scos din mâna celor răi. Cu mine ai fost și ai închis Tu gura lor. Opritu-le-ai Tu lucrarea care era în slujba nedreptăţii. Îți mulțumesc Ție că m-ai izbăvit. Cântare nouă cântă inima mea Ție. Datu-mi-ai bucurie și veselie și din multe necazuri Tu m-ai scos fără să știu. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai scos sufletul meu din robia cea cumplită. Scosu-m-ai din mâna celor răi, că gura lor a grăit deșertăciune şi dreapta lor lucra în slujba nedreptăţii. Îți mulțumesc Ție că m-ai păzit cu mâna Ta. Păzitu-m-ai cu slujitorii Tăi. Înconjuratu-m-ai cu slava Ta. Fericire și împlinire ai pus în toate cele din lăuntrul meu. Îți mulțumesc, Doamne! Fericit este cel ce Te cinstește pe Tine ca Domn și Dumnezeu al său. Îți mulțumesc, Doamne și Te preamăresc! Amin.

Psm. 144 – milostivirea

Pe Tine Te cinstesc Dumnezeul meu, și Împăratul meu. Binecuvântat este Numele Tău acum și în tot veacul. În toate zilele Te binecuvintez şi voi preamări Numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare ești, Doamne, şi lăudat foarte şi măreția Ta nu are sfârşit. Din neam în neam, cei buni, lăudă lucrurile Tale şi puterea Ta o cinstesc și o slăvesc. Măreția slavei sfințeniei Tale grăiesc ei şi minunile Tale le istorisesc. Puterea lucrurilor Tale ei o povestesc şi slava Ta ei vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătății Tale ei o vestesc şi de dreptatea Ta cu toții se bucură neîncetat. Îndurat şi milostiv ești, Doamne, îndelung răbdător şi mult milostiv ești. Bun ai fost și ești cu toţi iar îndurările Tale peste toate cele bune stau. Ție îți mulțumesc și eu și Te laud pe Tine în toate lucrurile şi Te binecuvintez. Slava împărăției Tale o spun şi de puterea Ta voi grăi mereu. Ca să se facă cunoscută puterea Ta printre oameni şi slava împărăției Tale să se vadă înaintea lor. Împărăţia Ta este împărăție veșnică, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios ești în cuvintele Tale şi cuvios ești în toate lucrurile. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai sprijinit când era să cad și m-ai îndreptat când era să mă rătăcesc. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Drept ești Doamne în toate. Aproape ești de toţi cei ce Te cheamă pe Tine, de toţi cei ce Te cheamă în Duh și în Adevăr. Voia celor ce Te cinstesc pe Tine, Tu o împlinești, şi rugăciunea lor o auzi şi-i mântuiești pe ei. Ție îți mulțumesc, Doamne, că-i păzești pe toţi cei care Te cinstesc pe Tine şi pe toţi cei răi îi risipești cu tot răul și cu toată viclenia lor. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai pus lauda Ta în gura mea. Toate binecuvintează Numele cel sfânt al Tău, Doamne, în veac şi în veacul veacului. Amin.

Mărire…

Psm. 145 – Domnul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne că ai dat lumină sufletului meu și laudă ai pus în inima mea. Laudă și cinstire se înalță, Doamne, din inima mea în-spre Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai luminat și m-ai ajutat să nu îmi pun nădejdea vieții mele în cei puternici ai pământului. În ei nu aș fi aflat calea mântuirii. Când iese al lor duh din ei, pământul se întoarce în pământ. În ziua aceea pier toate gândurile lor. Fericit este cel ce are ajutor de la Tine. Dumnezeul cerului și al pământului, Tu pe toate bine le-ai făcut. Tu păzești adevărul în veac. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că Tu faci judecată celor năpăstuiți. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că Tu le dai hrană celor flămânzi. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că Tu îi dezlegi pe cei ferecaţi în obezi. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că Tu îndrepți pe cei apăsați și le dai înțelepciune celor ce nu pot vedea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că Tu iubești pe cei drepţi la inimă. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că Tu îi păzești pe cei străini și îi ai în grija Ta pe orfani şi pe cei văduviți de cei dragi ai lor. Îți mulțumesc Ție, pentru că Tu fapta celor răi o risipești. Tu ești Dumnezeul părinților noștri! Îți mulțumesc Ție, Doamne! Amin.

Psm. 146 – zidurile apărării

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne că ai zidit zidurile apărării mele. Zidit-ai și ai întărit zidurile cele nevăzute ale apărării sufletului meu. Zidit-ai Tu zidurile cele nevăzute ale apărării și le-ai întărit și le-ai păzit cu Puterile Tale cele cerești. Făcutu-le-ai să fie de netrecut înspre mine pentru toți potrivnicii vieții mele. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că m-ai adunat când eu mă risipeam și m-ai adus iar în cele bune. Îți mulțumesc pentru că mi-ai vindecat inima când a fost zdrobită și rănită și i-ai dat iar viață și vigoare pentru împlinirea ei. Tu ești Dumnezeul meu. Mulţimea stelelor tu o cunoști. Tu le știi numărul şi le dai nume. Tu le știi viața și le scrii calea și le dai legea viețuirii lor. Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Tăria Ta şi priceperea Ta nu are hotar. Tu îi înalți pe cei blânzi şi îi smerești pe cei răi până la pământ. Tu îmbraci cerul cel văzut cu nori. Tu gătești în tot pământul ploaia cea spre viață și spre rod. Tu faci să răsară iarba şi verdeața spre întărirea oamenilor și Tu le dai hrana lor. Tu nu Te uiți cu drag la cei ce se bizuie pe averile lor și vor să fie cu orice preț învingători. Tu Te bucuri de inima curată a celor ce fac binele. Îți mulțumesc, că m-ai pus între cei binecuvântați ai Tăi.

Psm. 147 – înțelegerea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne că ai pus cuvânt de pace în inima mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai întărit stâlpii casei mele cu bună înțelegere. Porțile casei mi le-ai păzit și m-ai binecuvântat pe mine și pe toți cei dragi și apropiați ai mei. Adunatu-ne-ai lângă Tine, la fel cum își adună pasărea puii săi sub aripile sale și ne-ai ocrotit. Îți mulțumesc Ție, că ai pus la hotarele noastre pace şi cu hrană vie din belșug ne-ai săturat. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu ne-ai trimis Cuvântul Tău în noi și apoi în tot pământul. Repede s-a răspândit Adevărul Tău la toți. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru bunul curs al timpului și al anotimpurilor, și îți cer iertare dacă noi prin ale noastre fapte l-am tulburat și l-am nesocotit. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai rânduit să cadă zăpada cu măsură și la timpul ei cel bine venit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai presărat negura ca și o mantie a pământului cel roditor. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai pus gerul ca și hotar al cerului și cine îl va birui? Trimis-ai Cuvântul Tău spre acest pământ. Suflat-ai Duhul Tău şi au ieșit izvoare vii în noi. Tu ai trimis Cuvântul Tău celor binecuvântați ai Tăi. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

Psm. 148 – armonia

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai pus gândul Tău în mintea mea și m-ai luminat. Îți mulțumesc Ție, că mi-ai deschis ochii minții să Te pot vedea. Tu ești în toate cerurile și peste a lor măreție se întinde slava și puterea Ta. Întru cele de sus locuiești și toate Te slujesc. Îngerii îți împlinesc a Ta bună voire și toate Puterile Te au ca Domn al lor și Te cinstesc. Soarele şi luna, stelele şi toată lumina de la Tine au primit ființa, calea și viața lor. Cerurile cerurilor şi tot ceea ce e mai presus de ceruri Te laudă și Te cinstesc și în Cuvântul Tău se mișcă și în El trăiesc. Sfânt este Numele Tău. Tu ai zis şi s-au făcut toate. Tu ai poruncit şi toate s-au zidit. Pus-ai lege de viață în firea lor şi nu o vor strica. Toate cele din pământ și de pe pământ sunt zidirea Ta. Pământul şi toate adâncurile îți sunt supuse Ție. Focul, grindina, zăpada, gheața și viforul, toate împlinesc voința Ta și netulburate stau în buna rânduială a lor. Numele Tău s-a înălțat. Scris este El în inima tuturor pe pământ şi în ceruri. Îți mulțumesc, Doamne, că ai înalțat puterea poporului care cu cinstire se apropie de Tine. În bună rânduială și în pace îl păzești în veac. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai făurit atâta armonie. Amin.

Psm. 149 – blândețea

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai pus cântare nouă în inima mea. Cunoscut și cinstit ești în adunarea drepților. Sufletul meu se veselește și îți cântă Ție, Doamne, cu mulțumire și aleasă recunoștință. Inima mea Te cinstește că Tu ești Ziditorul ei, iar fiii păcii se bucură de Tine, Împăratul tuturor. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai așezat cu pace în poporul Tău. Cu pace m-ai așezat și în pacea firii m-ai binecuvântat. Învăţatu-m-ai să fiu și eu blând așa precum ești Tu. În blândețe ai pus moștenirea mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai dat bucurie întru dreptate și mi-ai adus veselie în așternutul meu. Lauda Ta și vorba cea bună ai pus-o neîncetat în gura mea. Puterea adevărului Tău în mâinile mele a lucrat, ca să vestesc pacea la tot omul şi binecuvântarea să o pot vedea în cel binecuvântat. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că i-ai legat sub ochii mei pe cei făcători de rău. În obezi nevăzute i-ai pus pe cei vicleni. În cătușe de fier i-ai pus pe cei ce au slujit fărădelegea. Pe mine m-ai păzit de răutatea lor și ai făcut cu dânşii judecată dreaptă. Aceasta e judecata cea dreaptă și cea sfântă a atotputerniciei Tale. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut aceasta pentru binele vieții pe acest pământ. Amin.

Psm. 150 – binecuvântare

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai pus multă binecuvântare în inima și în viața mea. Bucuratu-mi-ai sufletul cu lumina vieții pe care a văzut-o întru sfinții Tăi. Tăria puterii Tale a fost cu mine și m-a întărit. Puterile cele bine slujitoare Ție m-au apărat și m-au călăuzit. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut viața mea să fie ca un cânt și zilele mele ca un șirag frumos ce e purtat pe vântul împlinirii. Pe aripi nevăzute ai purtat pașii inimii mele. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai pus gând de mulțumire și de recunoștință în inima mea cu binecuvântarea Ta.

Amin. Mărire…

Psm 151 – destinul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai cercetat și mai chemat când încă eram mic între frații mei şi tânăr în casa tatălui meu. Inima mi-ai întărit. Mâinile mi le-ai îndeletnicit. Sufletul mi l-ai umplut de lumina Ta. Mintea mi-ai înțelepțit-o să Te pot auzi și să Te pot vedea în viața și în calea mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai trimis pe îngerul Tău şi m-a luat şi m-a uns cu mirul ungerii Tale. Ieşit-am cu puterea Ta întru întâmpinarea destinului meu. Binecuvântatu-m-ai și m-ai împlinit în toate, în toate, când eu Te-am ascultat. Îți mulțumesc!

Amin. Amin. Amin.