RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma X – XI

Rps. 67 – 84

  Revarsă-Ți, Doamne, bunătatea Ta peste noi și peste tot pământul. Rod bun și bogat să avem fiecare în parte în tot binele și dreptatea Ta să fie cu noi în toate cărările viețuirii noastre. Păzește-mi pașii mei în împlinirea binelui și în cărările păcii Tale. Fă să răsară din pământ Adevărul cel care este nepieritor şi dreptatea din cer fă să coboare peste viața mea. Mila şi adevărul să se întâmpine în fața mea, dreptatea şi pacea să se sărute în tot ceea ce Tu mi-ai rânduit aici pe acest pământ. Mântuirea Ta să fie mereu aproape de mine și de cei dragi ai mei. Iubirea să înflorească între noi și în cinstire să slăvim Numele Tău. Fă să aud în mine glasul Tău care va grăi întru mine pace peste inima mea și peste tot poporul Tău. Arată-mi, Doamne, mila Ta! Întoarce-Te spre mine și îmi dă viaţă şi poporului Tău dă-i veselie și bună înțelegere. Nu mă lăsa, Doamne, în pustiul cel amar al neștiinței și al tulburării inimii mele. Întoarce-mă, acum, spre Tine și mă învață să fac binele și să urmez calea păcii Tale. Iartă-mi fărădelegile mele și șterge-mi toate datoriile cele mari. Acoperă-mi păcatele și ajută-mă să le îndrept. Risipește-le, acum! Amin.

Rps. 68 – 83

Părinte bun al vieții mele, Stăpâne al Puterilor, Tu ești Dumnezeul meu! Fericit este sufletul care nădăjduiește în Tine. Revarsă-Ți bunătățile Tale peste inima mea, și ajută-mă să nu mai umblu printre răutăți. Te rog dă-mi har şi putere de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu să nu mă risipesc. Că eu mila Ta şi Adevărul Tău mi le doresc. Ales-am a sta la pragul casei Tale, la umbra Ta, mai bine decât a locui în locaşurile celor răi. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii în altă parte. Apărătorul meu ești Tu, Doamne, caută spre faţa mea și nu mă părăsi. Ascultă-mi chemarea inimii mele, că Tu ești Dumnezeul cel viu, Dumnezeul părinților noștri! Doamne, Dumnezeul Puterilor, auzi această rugăciune a mea! Arată-Te în locul cel sfânt al Tău, arată-Te ochilor mei, Dumnezeul dumnezeilor, fii cu mine și mă binecuvintează, ca să fiu mereu din bine în mai bine, așa cum a rânduit inima Ta. Fericit este omul care are ajutor de la Tine, Doamne, acela din valea plângerii își va ridica inima sa. Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta, acolo în vecii vecilor toți Te vor lăuda. Că pasărea şi-a aflat casă unde este pacea Ta şi turtureaua cuib, sub acoperișul Tău, acolo și-au pus puii lor. Frumoase și iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al Puterilor! Sufletul meu Te cinstește în curțile Tale Doamne! Inima mea se bucură şi tot trupul meu se reînnoiește lângă Tine Dumnezeul meu cel viu. Amin.

 

Rps. 69 – 82

   Toată făptura să cunoască puterea Numelui Tău! Că Tu eşti Dumnezeul Cel Preaînalt peste tot pământul. Să se rușineze şi să se plece înaintea Ta cei plini de ură și de răutate. Oprește-i pentru totdeauna şi fă să fie și ei îndreptați, să nu piară în răutatea și în ura vicleniei lor. Alungă răutatea lor din ei, și cuvântul Tău şi puterea Ta să-i spulbere urma. Ca focul care arde pădurea așa să fie ars acum tot gândul lor cel rău. Apleacă-i pe cei răi în fața Ta precum se apleacă trestia în faţa vântului. Oprește-i pe ei acum ca o roată înțepenită și nu-i lăsa să mai facă vreun rău pe acest pământ. Te rog, Dumnezeul meu, nu îi lăsa să se adune, nu îi lăsa să facă legământ și fapte împotriva mea. Oprește-le calea să nu mă poată atinge, să nu poată lua sau pângări altarul Tău și moștenirea Ta. Risipește-le sfatul precum praful e risipit de vânt și spulberă-le toată a lor răutate să nu mai fie în veac. Nu îi lăsa să se ridice peste cei buni nici peste cei drepți. Nu îi lăsa să facă rău la cei cinstiți și binecuvântați ai Tăi. Împotriva celor aleși ai Tăi să nu aibă putere și nici un cuvânt. Că au lucrat cu vicleșug şi s-au sfătuit împotriva drepților Tăi. Oprește-i pe vrăjmaşii mei, nu îi lăsa să se întărâte ei şi cei ce mă urăsc. Nu îi lăsa să își ridice capul lor, nici să mă tulbure în vreun chip. Să nu rămâi tăcut, nici tainic și ascuns, Dumnezeule! Fii cu noi și ne apără de toată uneltirea lor. Amin.

 

Rps. 70 – 81

   Apără, Doamne, pământul că toate ale Tale sunt. Învață-ne să pricepem ceea ce ne-ai zis: «Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt». Că noi ca niște oameni murim şi ca unul din căpetenii cădem. Că nu am cunoscut și nu am priceput cuvântul judecății Tale, Doamne, ci în întuneric ne-am ascuns și umblăm după rele, stricând rânduielile pământului în care ne-ai pus. Înțelepțește-mă să ajut pe cel ce e sărman să iasă din mâna celui rău. Ajută-mă să pot face dreptate celui smerit și celui sărman. Dă-mi putere să îl ridic pe orfan din suferința sa și pe sărac să îl miluiesc după putința mea. Nedreptatea nu o lăsa Doamne, să se așeze în inima mea și la fețele celor răi să nu caute ochii mei. Că aceasta este porunca făcută de Tine în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor așa ai judecat. Amin.

Mărire…

Rps. 71 -80

  Vrăjmaşii Tăi, Doamne, se risipesc și pier, iar pe cei buni cu hrană vie îi hrănești. Ajută-mă să ascult glasul Tău și să caut mereu înspre Tine. Nu mă lăsa să umblu după dorințele cele deșarte ale inimii mele, nu mă lăsa să mă pierd în cugetul meu. Ajută-mă să Te ascult! Ajută-mă să umblu în căile Tale! Supune-i de tot pe toți dușmanii mei și pune mâna Ta peste asupritorii cei văzuți și nevăzuți ai vieții mele și mă scoate cu bine din toate nevoile care mă împresoară. Fii cu mine și grăiește-i inimii mele. Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu și nu vreau să am alt dumnezeu străin, zidit sau făurit de a omului micime. Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Cel Care m-ai scos din necazurile și din nevoile robiei cele grele. Când Te-am chemat m-ai auzit și când mi-am deschide gura mea Tu ai umplut-o pe ea de bunătăți. Întru necaz când Te-am chemat, m-ai auzit și ai venit în mijlocul furtunii și m-ai izbăvit, şi m-ai cercetat în clipa durerii și m-ai ridicat cu mâna Ta. Luat-ai Doamne, de atâtea ori sarcina mea cea grea de pe umerii mei, și nu m-ai lăsat să fiu robit până în sfârșit. Mărturie ai pus în cel drept, când a ieşit în calea mea. El a auzit glasul inimii mele pe care nu îl ştia și în Numele Tău el m-a primit și mult m-a întărit. Bucuratu-m-am de Tine Dumnezeul mântuirii mele, ajutorul meu, Dumnezeul cel viu și Binecuvântat din veac în veac! Cântați psalmi şi bateți din timpane, cântați-i Lui dulce din psaltire şi din alăută! Sunați din trâmbiță, la lună nouă, cinstiți-L pe El în ziua cea bine vestită a sărbătorii! Că poruncă sfântă este această zi şi orânduire a Dumnezeului părinților noștri.

 

Rps. 72 – 79

   Stăpâne al Puterilor, întoarce-Te şi îmi arată faţa Ta şi mă voi mântui. Dăruiește-mi viaţă în Numele Tău cel sfânt și lauda Ta să fie în inima mea. Păzește-mă și nu mă îndepărta de Tine! Să fie mâna Ta peste mine şi peste sufletul meu pe care L-ai pus cu măiestrie în toate cele dinăuntru ale mele. Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul Puterilor, întoarce-Te şi vezi şi cercetează-mi acum viața mea. Tu m-ai născut din suflul Tău și din dragostea Ta, pe care Tu ai sădit-o în inima mea. Te rog desăvârșește-o pe ea, şi pe sufletul meu pe care L-ai pus cu măiestrie în toate cele dinăuntru ale mele. Să nu lași să se dărâme ceea ce ai pus spre viață în mine. Sufletul meu să își întindă ale sale brațe înspre Tine și inima mea din Tine să își ia mereu puterea ei. Puterea lor să fie vie și vie să îmi țină sănătatea mea și tot ce Tu ai așezat în cele dinlăuntrul meu. Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Dumnezeul Puterilor, întoarce-mă pe calea cea bună şi arată-mi faţa Ta, şi mă voi mântui. Păzește-mă în pace și în buna înțelegere cu vecinii și cu toți cei apropiați ai mei. Păzește-mă de batjocura vrăjmașilor și de ura celor răi. Doamne, Dumnezeul meu, nu Te mânia pe mine, nu mă hrăni cu pâine de lacrimi, și nu mă adăpa cu lacrimi peste măsură. Întoarce-mă pe cărarea cea bună şi îmi arată faţa Ta şi mă scoate cu bine din orice nevoi! Deșteaptă, Doamne, puterea Ta şi vino să mă mântuiești. Cel ce șezi pe heruvimi, arată-Te înaintea inimii mele, și îmi binecuvintează sufletul meu. Doamne, ai grijă de mine și mă povățuiește în toate cu Înțelepciunea Ta.

 

Rps. 73 – 78

  Tu, Doamne, ești ajutorul meu, din sânul mamei mele, nu mă părăsi în clipa căderii. Ocara cu care eu Te-am amărât pe Tine, Doamne, să nu se întoarcă de şapte ori, în sânul meu. Suspinul celor ferecaţi și al lor chin să nu fie partea paharului vieții mele, ci după a Ta bunătate ascultă inima mea și o umple de binecuvântare și de bucurie. Iartă-mă, Doamne, și nu Te îndepărta de mine, că Tu ai fost și Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Ajută-mă și în Numele Tău, Doamne, izbăveşte-mă şi mă curăţeşte de toate relele mele, ca nu cumva să zică cei străini de Tine: «Unde este Domnul Dumnezeul său?» Urgia lor să nu o lași să vină peste mine, ci fă să mă întâmpine dragostea inimii Tale, să nu mă tulbur cu inima. Fărădelegile și greșelile mele cele de demult nu le mai pomeni, Doamne, șterge-le cu puterea Ta. Oprește acum toată ocara dușmanilor mei. Rușinea şi râsul lor cel batjocoritor să nu se apropie de mine vreodată sau de locul cel sfânt al cinstirii Tale pe acest pământ. Nu le îngădui să facă din locașul păcii Tale o ruină. Nu îi lăsa, Doamne, să pângărească locașul Tău cel sfânt în vreun chip. Nu îi lăsa să intre cu a lor puteri în inima mea nici să îmi ia sau să îmi tulbure sănătatea și viața pe care Tu mi-ai dăruit-o. Doamne, Dumnezeul păcii și al mângâierii, fii cu mine și mă apără. Amin.

Mărire…

 

Rps. 74 – 77

   Păstorește-mă în bunătatea inimii Tale şi cu priceperea Înțelepciunii povățuiește-mă pe mine ca un fiu ales al Tău. De lângă cele trecătoare, Te rog să mă iei, ca să își vadă sufletul meu moștenirea sa. Numără-mă și pe mine printre cei binecuvântați ai Tăi şi de lângă cele deșarte Te rog să mă îndepărtezi cu Înțelepciunea Ta. Zidește-mi inima și sănătatea mea ca și templul Tău cel sfânt, ca înălțimea cerului, ca lumina soarelui pe acest pământ, așa le întărește, Doamne, în mine cu puterea Ta. Vino, Doamne, și mă ajută și îi oprește pe vrăjmaşii mei, și risipește ocara lor că prea des m-au amărât. Să nu lași, Doamne, în sabia lor puterea sufletului meu. Să nu lași sănătatea mea să fie văduvită de cele dinlăuntrul trupului meu. Să nu lași focul cel mistuitor să-mi ardă împlinirile inimii mele. Să nu lași, Doamne, frica să îmi ucidă bucuria, nici rușinea să îmi fure cinstea și demnitatea vieții mele. În suferință nu mă lăsa să mă cobor sau să cad în vreun chip, prin neștiință sau prin amăgire. Tăria mea să nu o părăsești şi frumusețea vieții mele să nu o lași în mâinile vrăjmașului. Doamne, să nu mă părăsești printre oamenii cei răi ai acestui veac. Ajută-mă să nu Te supăr cu înălțimile pe care mi le doresc, şi cu idolii care deseori mă stăpânesc. Întoarce-mă spre Tine să nu calc legământul și cuvântul Tău ca şi părinții din vechime care s-au întors ca un arc strâmb în fața Ta, și Te-au ispitit şi Te-au amărât pe Tine cel Preaînalt şi poruncile Tale nu le-au păzit. Şi i-ai aşezat în corturile lor cu bine, şi le-ai dat lor pământ bun de moștenire. Dusu-i-ai pe ei până la hotarul sfințeniei Tale, la muntele în care au văzut dreapta Ta. Povăţuitu-i-ai pe ei şi în caznele fricilor nu i-ai lăsat, şi pe vrăjmaşii lor i-a înghițit marea. Ridicatu-i-ai ca pe niște oi şi i-ai dus ca pe o turmă, în pustie. Dar au uitat cum ai făcut în Egipt semne mari și minuni mari înaintea lor. Nu şi-au mai adus aminte de braţul Tău, și de ziua în care i-ai scos pe ei din mâna asupritorului lor. Şi s-au întors şi Te-au supărat pe Tine şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat. De multe ori Te-au amărât în pustie și Te-au ispitit în pământ fără de apă. Doamne, Tu ai știut că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. Iar Tu ești bun și îndurător și le-ai curățit păcatele şi nu i-ai nimicit. În inima lor n-au fost drepți cu Tine, nici n-au crezut ei în legământul Tău, și Te-au înșelat cu gura lor, şi cu limba lor Te-au mințit. Doar când moartea venea peste ei, Te căutau pe Tine, ca Dumnezeu al lor şi se întorceau spre Tine și își aduceau aminte că Tu ești ajutorul lor şi Dumnezeul cel Preaînalt care i-ai scos din multe și mari necazuri și nevoi. Dar ei întru deşertăciuni au stins zilele lor şi anii lor în deșert s-au irosit. Și iar au greşit înaintea Ta, amărându-Te cu inima lor. Şi Te au ispitit în sufletele lor, și au grăit împotriva Ta, şi au zis: «Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustie?» Și a lovit Moise piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă vie. «Oare, va putea da şi pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?» Și Tu ai auzit cârtirea lor şi ai privit spre necredința lor. Căci n-au crezut în Tine, nici n-au nădăjduit în ajutorul Tău. Şi ai poruncit norilor de deasupra lor şi ușile cerului le-ai deschis şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-ai dat lor. Și au mâncat pâine îngerească, și bucate le-ai trimis lor din belșug. Poruncit-ai din cer și a plouat peste ei precum pulberea, cărnuri şi ca și nisipul mării, păsări zburătoare, în mijlocul taberi lor. Şi au mâncat şi s-au săturat foarte şi pofta lor şi-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi încă mâncarea o aveau în gura lor, când îmbuibarea lor s-a ridicat peste ei şi i-a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei măreți ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Tale, Doamne. Şi au uitat facerile Tale de bine şi minunile pe care le-ai arătat lor, minunile pe care le-ai făcut înaintea părinţilor lor, în pământul Egiptului, și în câmpia Taneos. Pentru ei, ai despicat marea şi i-ai trecut prin mijlocul ei, stătut-au apele ca un zid, povăţuitu-i-ai pe ei cu nor ziua, şi toată noaptea cu lumină de foc. Și ai despicat piatra în pustie şi i-ai adăpat cu bogăție de apă. Scos-ai apă din piatră şi au curs apele ca niște râuri. Dar Ți-au întors spatele și nu au păzit legea Ta şi în legământul Tău n-au vrut să umble. Ajută-mă, Doamne, să nu fiu printre cei care nesocotesc Numele Tău. Te rog înțelepțește-mă să-mi încredințez Ție, Doamne, sufletul meu. Ajută-mă să nu fiu îndărătnic şi răzvrătit. Întărește-mi inima mea să nu uite binefacerile Tale şi să țină poruncile pe care ni le-ai dat prin Legea Ta. În Tine, Doamne, eu îmi pun nădejdea mea. Faptele cele mari ale Tale, gura mea le va grăi și le va vesti ca ele să fie cunoscute și de cei ce vor fi după mine. Nu voi tăinui puterile Tale nici minunile pe care le-ai făcut cu mine din neam în neam. Deschide-voi în pilde gura mea, spune-voi cele ce au fost dintru început, câte am auzit şi am cunoscut şi câte părinții noştri ne-au învățat. Ca tot omul să poată lua aminte la Legea Ta și la Adevărul cel nepieritor care este scris în ea. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…