SANATATE

Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

pentru tine însuți

În timpul zilei, când poți, încearcă să spui de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, de 20 de ori în gând, de 10 ori în șoaptă și de 10 ori cu voce,

așa cum urmează:

   Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, păcatele noastre și datoriile noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, celor care ne-au făcut nouă vreun rău și datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

      Ajută-mă, Doamne, să mă iert și eu pe mine însumi, ajută-mă și mă binecuvintează, luminează fața Ta peste mine și îmi îndreptează pașii mei pe cărările însănătoșirii și ale întăririi mele. Trimite-mi acum înger bun aducător de pace și de sănătate.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi zici o dată în fiecare zi,

aceste rugăciuni care urmează:

Rugăciunea  Psalmului 50

 

      Fie-Ți milă de mine, Dumnezeule, după rânduiala dragostei inimii Tale şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Iar dacă nu îmi cunosc greșelile mele întru adevăr și nu știu și nu văd răul de mine săvârșit și nu văd lucrarea și apăsarea lui în viața mea și în viața semenilor mei, Doamne, des-coperă-l acum priceperii mele cu a Ta îngăduință și ajută-mă să văd și bine să înțeleg și să mă îndrept cu ajutorul Tău.

Ajută-mă să ies de sub greșeala și de sub răul care m-au chinuit în orice fel. Ajută-mă să ies acum, prin iertarea și prin binecuvântarea Ta, de sub orice putere rea și de sub orice stăpânire potrivnică mie. Scoate-mă, Doamne, acum de sub povara datoriilor mele, care încă nu au fost șterse. Scoate-mă, Doamne, acum, de sub povara datorii-lor neiertate ale părinților, ale moșilor, ale strămoșilor, ale neamului, ale viței, ale numelui meu și ale seminției mele.

Ajută-mă să pot face tot ceea ce trebuie spre îndreptarea și spre ștergerea urme-lor lor, spre risipirea tuturor semnelor și ale amintirilor lor. Iar dacă eu, Ţie unuia am greşit de multe ori și dacă ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea mea și înaintea semenilor mei am făcut, ca orice om în trup pe acest pământ, Te rog, Părinte, iartă-mă. Ție, Doamne, și tuturor, acum, aici, prin glasul acestei rugăciuni eu cer iertare după a mea putere, eu cer iertare și caut îndreptare. Căci numai Tu singur, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață se săvârșește din totdeauna. De aceea, Doamne, eu Te rog acum, apleacă-Te cu îngăduință și cu dragostea inimii Tale, spre mine cel ce Te invoc în glas de rugăciune. Că iată, ca orice om de pe acest pământ, eu întru fărădelegi am fost zămislit şi în păcate m-a născut mama mea, și Tu singur știi cu câtă ușurință inima mea din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele a fost ademenită.

Dar iată, Doamne, eu adevărul Tău am iubit și l-am căutat după puterea sinceră a inimii mele, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști așa cum e, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul cel bine potrivit mi le-ai arătat mie, și eu după puterea și după priceperea mea am încercat să Te ascult, să Te cunosc și să mă întorc spre Tine. Stropește-mă Doamne, acum, cu isop şi mă curățește.

Spală-mă, Tu Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada mă albește și curat mă păzește. Apără-mă, Doamne, de cele ascunse ale inimii mele și de puterea și de stăpânirea lor Tu mă ferește. Apără-mă acum prin sfinții Tăi îngerii și Arhangheli, de toți dușmanii mei cei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, oricare ar fi ei, Tu, Doamne, scoate-mă de sub puterea și de sub stăpânirea lor. Auzului meu dă-i bucurie şi veselie ca să se bucure toate oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta și nu Te uita la păcatele mele. Iartă-mă şi toate fărădelegile și toate datoriile mele şterge-le. Inimă curată zidește în mine, Dumnezeule, şi cu un duh drept înnoieşte toate cele dinăuntru ale mele. Nu mă îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine.

Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Ajută-mă să învăț pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi, auzind glasul cuvintelor mele, la Tine să se întoarcă și pe Tine Tată să Te cinstească. Iar dacă vor privi spre lucrarea faptelor mele, ajută-mă să nu le fiu lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală în cărarea vieții lor. Izbăvește-mă, Doamne, acum, de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite în orice chip, în neamul și în seminția mea. Izbăvește-mă Doamne, Dumnezeul meu de vina sângelui vărsat vreodată de mine sau de părinții mei sau de strămoșii mei, și de vărsare de sânge ferește-mi toată viața mea. Cu bucurie, ajută-mă acum, să vestesc bunătatea Ta și dreptatea Ta. Doamne, buzele mele le deschide, și gura mea o fă să vestească lauda Ta și frumusețea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, eu Ţi-aș fi dat, și orice Ți-aș fi adus cu bucurie, dar Tu nu ai nevoie de nimic de la mine din cele ce am eu, că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele cele vii, toată frumusețea câmpului și toată roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa plăcută Ție, Doamne, este a nu mai face rău înaintea ochilor Tăi, a învăța să facem binele, a căuta pacea și dreptatea Ta, a ajuta pe cel apăsat, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a face binele din inimă, cu cinstire și cu iubire adevărată față de Tine, față de mine însumi, față de semeni și față de tot ceea ce este viu. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și la înfățișare ci la inima mea, pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta curată, Tu o cercetezi, o păzești și niciodată nu o părăsești întru singurătate și în pieire.

Fă bine Doamne, întru bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei mele, ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale firii, ale emoțiilor, ale zidirii, ale amintirilor, ale sentimentelor, ale trăirilor, și a tot ceea ce Tu ai pus în bună rânduială în trupul meu, în familia mea, în tot locul viețuirii mele, în locul muncii mele și în toate cărările mele.

Fă, Doamne să se zidească acum zidurile cele întărite și de Tine păzite, Dumnezeule, zidurile cele tari, nevăzute și de netrecut pentru dușmanii mei și pentru orice putere a răului, zidurile cele tari de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite și de Tine în veac păzite. Întărește-mă și mă înțelepțește întru puterea apărării și a călăuzirii Tale, ca eu să pot aduce înaintea Ta jertfa cea curată a inimii mele.

Cu puterea Ta, ajută-mă să pot jertfi, vițeii cei grași din mine care sunt: semeția, prostia, orgoliul, mândria, ura, îngustimea minții mele, invidia, pizma, răutatea, mânia, supărarea și toate cele ce sunt slujitoare lor în viața mea. Fă, Doamne, să le pot jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățire adevărată, spre îndreptare, spre iertare, vindecare, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare a mea.

Și astfel ajutat de Tine, Doamne, Atotputernice, să pot intra în bucuria împlinirii mele, să intru în veselia rânduielii Tale cu mulțumire și recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darurile inimii mele cele din veac bine-plăcute Ție, Părinte, Tată al nostru și al meu.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Apoi faci o scurtă pauză și

 zici această rugăciune care urmează: